ΥΠΠΕΘ: Πρόσκληση σε μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ για συμμετοχή στo Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτ.. και Δευτ. Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

Με έγγραφό του ο Γ.Γ. του ΥΠΠΕΘ καλεί τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που επιθυμούν να ορισθούν ως μέλη στο Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής που συστάθηκε στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την παρ. 2 του άρθρου 26 του ν.4547/2018, το οποίο είναι αρμόδιο για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, να υποβάλουν σχετική δήλωση στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα ή εφόσον τέτοιο σημείωμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του οικείου Τμήματος Α.Ε.Ι. από παραπομπή στην ιστοσελίδα αυτή.
Κάθε ενδιαφερόμενο μέλος Δ.Ε.Π. υποβάλλει την ανωτέρω δήλωση στη Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Δ΄ Στελεχών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., (email:stelexi@minedu.gov.gr).

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *