ΥΠΠΕΘ: Προκήρυξη υποτροφιών χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Με το με αρ.  26146 /Ζ1/14-2-2018 το ΥΠΠΕΘ προκηρύσσει   για το θέρος 2018 και για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από Κυβερνήσεις χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών και ορίζουμε τις προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους, ως ακολούθως (προσοχή όλες οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων λήγουν εντός του Μαρτίου):

Α. ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1. ΒΕΛΓΙΟ
α) Δύο (2) υποτροφίες σε διπλωμάτες ή δημοσίους υπαλλήλους με ειδίκευση στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων, στο Πανεπιστήμιο UMONS, για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου προς εκμάθηση εξειδικευμένων γαλλικών που αφορούν στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως: Ηλ. ταχυδρομείο: cfe@umons.ac.be ; j.everaerdt@wbi.be Ιστότοπος: www.wbi.be

β) Μία (1) υποτροφία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γαλλικής γλώσσας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως:
Université Libre de Bruxelles (Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών): Ηλ. ταχυδρομείο: cvulb@admin.ulb.ac.be Ιστότοπος: http://www.ulb.ac.be/facs/ltc/coursvacances.html. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 27η Μαρτίου 2018.

2. ΚΡΟΑΤΙΑ
α) Δύο (2) υποτροφίες διάρκειας δέκα (10) μηνών η καθεμία για μεταπτυχιακές σπουδές/έρευνα.
β) Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Κροατικής γλώσσας και λογοτεχνίας.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αναζητούν επιπλέον πληροφορίες στη διεύθυνση:
https://mzo.hr/en/scholarships-republic-croatia-call-applications-20182019  και
http://www.mobilnost.hr/en/content/bilateral-programmes-of-mobility-in-higher-education/#engbil
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 16 Μαρτίου 2018 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στους ως άνω συνδέσμους. Τα δικαιολογητικά και το υπογεγραμμένο αντίγραφο της ξενόγλωσσης αίτησης θα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να υποβληθούν και στην υπηρεσία μας όπως προβλέπεται στους γενικούς όρους της παρούσας απόφασης.

3. ΟΥΓΓΑΡΙΑ
α) Δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα διάρκειας δέκα (10) μηνών η κάθε μία.
β) Τρεις (3) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου διάρκειας ενός (1) μήνα η κάθε μία. Για τα θερινά προγράμματα οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι την 1η Μαρτίου 2018.
Γλώσσα που απαιτείται και για τις δύο κατηγορίες: η γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γερμανική.
Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εις τριπλούν.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως: www.scholarship.hu.
Για τα θερινά προγράμματα: http://tka.hu/international-programmes/4133/information-forapplicants.

4. ΣΛΟΒAKΙΑ
α) Δεκαπέντε (15) μήνες υποτροφίας για έρευνα, οι οποίοι κατανέμονται ανάλογα στους υποψηφίους. Η μεγαλύτερη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι δέκα (10) μήνες και η μικρότερη μπορεί να είναι πέντε (5) μήνες.
β) Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Σλοβακικής γλώσσας και πολιτισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες:
http://www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-programs-ofcooperation-new/.
Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν απαραιτήτως και το σχετικό ξενόγλωσσο έντυπο που επισυνάπτεται στην παρούσα μέχρι τις 23 Μαρτίου 2018.

5. ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Δέκα (10) μήνες υποτροφίας σε προπτυχιακούς, αποφοίτους, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους υπό την επίβλεψη Σλοβένου Καθηγητή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Σλοβενίας.
Η μικρότερη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι τρεις (3) μήνες και η μεγαλύτερη διάρκεια δέκα (10) μήνες.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 16η Μαρτίου 2018.
Γλώσσα που απαιτείται: Άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας εκτός εάν οριστεί διαφορετική γλώσσα εργασίας κατόπιν συμφωνίας με τον υπεύθυνο Καθηγητή ή επόπτη.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσφερόμενα προγράμματα και τα ηλικιακά όρια που θέτει η χώρα καθώς και για την ξενόγλωσση αίτηση οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως:
http://eng.cmepius.si/
http://eng.cmepius.si/programmes/bilateral-scholarships/
ή να αποστέλλουν e-mail στο scholarships@cmepius.si.

6. ΤΣΕΧΙΑ
Mία (1) υποτροφία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Masaryk στην πόλη Brno (από 21/07/2018 έως 18/08/2018) και μία (1) υποτροφία θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Palacky στην πόλη Olomouc (από 21/07/2018 έως 19/08/2018).

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 9η Μαρτίου 2018.

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν απαραιτήτως και το σχετικό ξενόγλωσσο έντυπο που επισυνάπτεται στην παρούσα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως: www.lsss.upol.cz/ (για το θερινό σεμινάριο στο Πανεπιστήμιο Masaryk) και www.phil.muni.cz/kabcest/en/summer-school.php. (για το θερινό σεμινάριο στο Πανεπιστήμιο Palacky).

Οι υποτροφίες καλύπτουν δίδακτρα διαμονή, διατροφή και εκδρομές, που διοργανώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος των αντίστοιχων θερινών σεμιναρίων.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την προκήρυξη 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *