ΥΠΠΕΘ: Προκήρυξη πλήρωσης 42 θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης που υπάγονται σε Γενικές Διευθύνσεις των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως εξής:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ

ΑΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΑ1. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού

ΑΑ2. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών

ΑΑ3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β1.Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ)

Β2. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Β3.Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων

Β4. Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού,

Β5. Διεύθυνση Εκκαθάρισης Αποδοχών και Λοιπών Επιδομάτων

Β6. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Γ1.Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου

Γ2. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

Γ3. Διεύθυνση Υπαλληλικής Υποστήριξης

Γ4. Διεύθυνση Εποπτείας και Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δ1. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δ2. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δ3. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Δ4. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Δ5. Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής

Δ6. Διεύθυνση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία

Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ε1. Διεύθυνση Διορισμών – Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ε2. Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ε3. Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΤ1. Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης

ΣΤ2. Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης

Ζ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ζ1.Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων

Ζ2. Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

Η. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ υπαγόμενες στον Γενικό/ Διοικητικό Γραμματέα

Η1. Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Η2. Αυτοτελής Διεύθυνση Συγκέντρωσης, Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων

Ψ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ψ1. Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων

Ψ2.Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων

Ψ3. Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων

Ψ4. Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ι1. Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης

Ι2. Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας

ΙΑ2. Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας

ΙΑ3. Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων

ΙΑ4. Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΙΒ1. Διεύθυνση Νέας Γενιάς

ΙΒ2. Διεύθυνση Εθνικής Στρατηγικής

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΓ1. Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΙΔ1. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες και ξεκινά πέντε (5) ημέρες μετά τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, ήτοι αρχίζει από 21 Φεβρουαρίου 2019 έως 7 Μαρτίου 2019.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την προκήρυξη με τα σχετικα υποδείγματα αίτησης και βιογραφικού σημειώματος

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *