ΥΠΠΕΘ: Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Άρσης Βαρών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων , σχ. έτους 2017-2018

Με το με αρ. 33163/Δ5/27-2-2018 έγγραφό του το ΥΠΠΕΘ προκηρύσσει τους Πανελλήνιους Αγώνες Άρσης Βαρών μαθητών και μαθητριών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας σχολ. έτους 2017-2018.
Η διοργάνωση ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων ( Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών.

Ημερομηνία διεξαγωγής ορίζεται η 8η Μαρτίου 2018 και τόπος διεξαγωγής η Αίθουσα Άρσης Βαρών του Ο.Α.Κ.Α., Μαρούσι.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
• στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου. Οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά,
• και οι οποίοι/ες έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή τα τρία
επόμενα. [ Παράδειγμα: Το έτος 2018 μετέχουν μαθητές-μαθήτριες που γεννήθηκαν το 2018 – 18 = 2000, 2001και 2002 καθώς και όσοι γεννήθηκαν το 2003 και φοιτούν στην Α΄ τάξη Λυκείου],
• έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει το σχολικό έτος [π.χ. το σχολικό έτος 2017 – 2018
λογίζεται σαν 2018],
• μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με
τις κείμενες διατάξεις.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:
1. σχολική αθλητική ταυτότητα (η οποία έχει ενσωματωθεί στα ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. του myschool. Οι σχολικές μονάδες να απευθύνονται στο helpdesk του myschool για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Στη Σχολική Αθλητική Ταυτότητα αναγράφεται και συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο πεδίο (πίσω πλευρά) η Βεβαίωση ιατρού ότι στο μαθητή/τρια επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα.

Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από Ιατρό παθολόγο, καρδιολόγο, γενικής ιατρικής και παιδίατρο για μαθητές/τριες που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη Λυκείου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες που κατέχουν δελτίο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών σε ισχύ και με ιατρική θεώρηση [που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες] δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν επιπλέον την ιατρική βεβαίωση( παρ. 9.2 της υπ΄ αριθμ. 190677 Δ5/10.11.2016 Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
2. υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα ( επισυνάπτεται το υπόδειγμα 9),
3. κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για Ατομικά αθλήματα (επισυνάπτεται το υπόδειγμα 2),
4. φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
Οι μαθητές/τριες- πρόσφυγες που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ θα προσκομίσουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.
Σημείωση: Η Υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα θα παραμένει στο σχολείο καθώς ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο στη κατάσταση συμμετοχής του σχολείου.
5. Δελτίο αθλητή/τριας της Ε.Ο.Α.Β. (Οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες υποχρεούνται την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, να έχουν μαζί τους το έγκυρο δελτίο αθλητή και να το προσκομίζουν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών).
Επισημαίνεται ότι, δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Άρσης Βαρών Λυκείων σε μαθητές/τριες που δεν θα έχουν μαζί τους την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων τα ανωτέρω αναφερόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Σχολικές μονάδες πρέπει να αποστείλουν την κατάσταση συμμετοχής (υπόδειγμα 2 ) στην Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών μέχρι τη Δευτέρα 5 Μαρτίου2018 στο e-mail info@weightlifting.gr . όπου θα αναγράφεται υποχρεωτικά στη στήλη του αγωνίσματος εκτός από το αγώνισμα και ο αριθμός Δελτίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, που κατέχουν οι μαθητές/τριες- αθλητές/τριες.
Η οικεία Ομοσπονδία πρέπει να αποστείλει άμεσα τις καταστάσεις συμμετοχής στη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Β΄ Αθήνας.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την σχετική προκήρυξη

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *