ΥΠΠΕΘ: Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Εκδόθηκε  Υ.Α . (Φ.351.1/5/102172/Ε3 , ΦΕΚ 2367 τ. Β΄ 20-6-2018) με θέμα: Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.

Το άρθρο 16 -Μεταβατικές διατάξεις- προβλέπει
Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης:

α) η προκήρυξη της παρ. 1 του άρθρου 1 (για την πλήρωση των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου) εκδίδεται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης εντός τριών (3) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας,
β) οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά,
εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση της σχετικής προκήρυξης και
γ) η ανάληψη υπηρεσίας των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριών
(3) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους/

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το σχετικό ΦΕΚ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *