ΥΠΠΕΘ: Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών A/βάθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/).

Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι, θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του. Οδηγίες για την εγγραφή περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στην ίδια διεύθυνση. Τις αιτήσεις τις αποστέλλουν μαζί με το φάκελο υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν οργανική θέση. Οι υποψήφιοι που κατέχουν οργανική θέση σε Κ.Ε.Σ.Υ. τις αποστέλλουν στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις δύο κατ’ ανώτατο όριο Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης καθώς και η Διεύθυνση ή οι δύο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τις οποίες ο υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής. Οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για δύο (2) Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καλούνται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μετά την κύρωση των τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων, να υποβάλουν, εντός δύο (2) ημερών, δήλωση με τη σειρά προτίμησής τους για τοποθέτηση. Υποψήφιοι που δεν υποβάλουν δήλωση διαγράφονται από τον πίνακα.

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της παρούσας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας λήγει στις 15.00 της καταληκτικής ημέρας υποβολής. Με δεδομένο ότι οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται μαζί με το φάκελο υποψηφιότητας, η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και για την υποβολή του φακέλου στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, υποβολής της αίτησης. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης κατά περίπτωση είναι αρμόδιες για την συγκέντρωση των αιτήσεων και των φακέλων υποψηφιότητας των υποψηφίων. Κατά την κατάθεση των φακέλων υποψηφιότητας, πέραν της έκδοσης του πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο διατυπώνουν τυχόν παρατηρήσεις σε περίπτωση που διαπιστώνονται διαφορές μεταξύ των δηλούμενων στοιχείων της αίτησης και των στοιχείων που τηρεί η Υπηρεσία, καλούνται να προβούν και σε έλεγχο πληρότητας του φακέλου σε ό,τι αφορά τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Για το λόγο αυτό, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, θα συντάσσει πίνακα στον οποίο θα καταγράφονται με ενιαία αρίθμηση τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον υποψήφιο στο φάκελο της υποψηφιότητας του. Αντίστοιχη με τον πίνακα αρίθμηση θα σημειώνεται και στα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας. Ο πίνακας αυτός θα υπογράφεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, και τον υποψήφιο. Αντίγραφο κάθε αίτησης παραμένει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, υποβολής και η πρωτότυπη αίτηση, μαζί με το φάκελο υποψηφιότητας το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών και τον πίνακα καταγραφής δικαιολογητικών, διαβιβάζονται στο Τμήμα Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Οι αιτήσεις και οι φάκελοι υποψηφιότητας διατηρούνται στο Τμήμα Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠ.Π.Ε.Θ. καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Διευθυντών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Διευθυντών Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *