ΥΠΠΕΘ: Πλήρωση θέσεων με απόσπαση και επιμίσθιο διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2018 – 2019 και ημερολογιακό έτος 2019 για το Νότιο Ημισφαίριο.

Με το με αρ. 34296/Γ1/28-2-2018 το ΥΠΠΕΘ προκηρύσσει την πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων διοικητικών υπαλλήλων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με απόσπαση, στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης στο εξωτερικό που κατανέμονται ως ακολούθως:
-Δύο (2) θέσεις στο Συντονιστικό Γραφείο Μονάχου (1 διοικητικός υπάλληλος για το Σ.Γ Μονάχου και 1 διοικητικός υπάλληλος για τη Στουτγάρδη)
-Δύο (2) θέσεις στο Συντονιστικό Γραφείο Βερολίνου (1 διοικητικός υπάλληλος για το Σ.Γ. Βερολίνου και 1 διοικητικός υπάλληλος για το Γραφείο Συνδέσμου στο Ντίσελντορφ)
-Μία (1) θέση στο Συντονιστικό Γραφείο Βρυξελλών
-Μία (1) θέση στο Συντονιστικό Γραφείο Μαριούπολης
-Μία (1) θέση στο Συντονιστικό Γραφείο Τορόντο
-Δύο (2) θέσεις στο Συντονιστικό Γραφείο Νέας Υόρκης
-Μία (1) θέση στο Συντονιστικό Γραφείο Μελβούρνης
-Μία (1) θέση στο Συντονιστικό Γραφείο Λονδίνου
-Μία (1) θέση στο Συντονιστικό Γραφείο Καΐρου
-Μία (1) θέση στο Συντονιστικό Γραφείο Κορυτσάς
-Μία (1) θέση στο Συντονιστικό Γραφείο Γιοχάνεσμπουργκ
Η απόσπαση των διοικητικών υπαλλήλων σε γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης του εξωτερικού με τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και ειδικό επιμίσθιο στο εξωτερικό για τρία (3) συνολικά σχολικά έτη. Παράταση της απόσπασης μπορεί να χορηγηθεί μετά από αίτηση, η οποία υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δίμηνο του ημερολογιακού έτους, για δύο (2) ακόμη έτη, χωρίς επιμίσθιο, κατόπιν εισήγησης του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας και την αξιολόγηση του αποσπασμένου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων.
Ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται από την έναρξη του σχολικού έτους απόσπασης, εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μέσα στο Α’ τετράμηνο του σχολικού έτους απόσπασης, σύμφωνα με την ισχύουσα διάρκεια του σχολικού
τους στην ημεδαπή.

Η απόσπαση που γίνεται μετά το Α΄ τετράμηνο του σχολικού έτους διαρκεί μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου τετραμήνου του τελευταίου σχολικού έτους. Σε κάθε περίπτωση, αν η απόσπαση λήγει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους στη χώρα υποδοχής, όπως αυτή ρυθμίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 4 του ν. 4415/16 (ΦΕΚ 159 Α/06-09-2016), όπως συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 73 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α/04-08-2017) και ισχύει, η απόσπαση παρατείνεται αυτοδικαίως και διαρκεί μέχρι τη λήξη του ανωτέρω σχολικού έτους.
Η επιλογή θα γίνει βάσει αξιολογικών πινάκων επιλογής, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην αριθμ. πρωτ. 79250/Γ1/12.05.2017 (ΑΔΑ:6ΨΗΨ4653ΠΣ-Μ9Κ) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης διοικητικών υπαλλήλων σε γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης στο εξωτερικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής των υποψηφίων» ( ΦΕΚ 1791/ Β΄/2017).
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι διοικητικοί υπάλληλοι των υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι οποίοι:
α. πρέπει να έχουν διοικητική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών.
β. έχουν πιστοποιημένα καλή γνώση (Β2) της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή εναλλακτικά μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασης.
Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που αποδεικνύουν την άριστη (Γ2/C2), την πολύ καλή (Γ1/C1) και την καλή (B2/B2) γνώση της ξένης γλώσσας και θα πρέπει να υποβληθούν από τον υποψήφιο, είναι όσα προβλέπονται στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ.Α΄/5-3-2001) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τις βαθμίδες επιπέδων γλωσσομάθειας κατά το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης «Common European Framework», όπως γίνονται αποδεκτές στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για διορισμούς ως αποδεικτικά γνώσης της ξένης γλώσσας, ήτοι τα οριζόμενα στο παράρτημα γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.
γ. έχουν επαρκείς γνώσεις πληροφορικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 27 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ.Α΄/5-3-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για τους υπαλλήλους που έχουν διοριστεί πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου μονού του Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α’), ήτοι 09.03.2005, η γνώση  πληροφορικής ή χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών τεκμαίρεται από τη διοικητική εμπειρία του υπαλλήλου και την άσκηση διοικητικών καθηκόντων.
Δεν δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση:
α. Διοικητικοί υπάλληλοι οι οποίοι έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό κατά το παρελθόν και η απόσπασή τους διακόπηκε λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντά τους, καθώς και λόγω επανειλημμένης, αδικαιολόγητης ή μακράς απουσίας από τα καθήκοντά τους, όπως προβλέπεται από την παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016.
β. Διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής της.
γ. Διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το χρόνο απόσπασής τους στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.
δ. Διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει πέντε (5) συνολικά έτη απόσπασης εκ των οποίων τα τρία είναι με επιμίσθιο.
ε. Διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι «οικεία βουλήσει» αιτήθηκαν διακοπή της απόσπασής τους, πριν την παρέλευση διετίας, από τη διακοπή της.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων έχει ως εξής:
α. Οι αιτήσεις μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων υπαλλήλων που ανήκουν οργανικά στις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θα υποβληθούν:
Στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων – Τμήμα Α΄ της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται σύμφωνα με το υπόδειγμα αίτησης, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα προκήρυξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Στην αίτηση δηλώνονται τα Συντονιστικά Γραφεία κατά σειρά προτίμησης.
β. Οι αιτήσεις μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων υπαλλήλων που ανήκουν οργανικά σε Υπηρεσίες εκτός των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θα υποβληθούν:
Στις Διευθύνσεις Προσωπικού που ανήκουν οργανικά, προκειμένου μέσω αυτών να διαβιβαστούν εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων – Τμήμα Α΄ της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των αιτήσεων των υποψηφίων στις Διευθύνσεις Προσωπικού που ανήκουν οργανικά, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται σύμφωνα με το υπόδειγμα αίτησης, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα προκήρυξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Στην αίτηση δηλώνονται τα Συντονιστικά Γραφεία κατά σειρά προτίμησης.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη 02 Μαΐου 2018 και λήγει την Τρίτη 22 Μαΐου 2018.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την προκήρυξη του ΥΠΠΕΘ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *