ΥΠΠΕΘ: Παράταση προθεσμιών για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) των δεκατριών Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, Όλες οι προθεσμίες

Με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου παρατείνονται οι προθεσμίες των διαδικασιών διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) των δεκατριών Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων των μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διοικητικών υπαλλήλων, ως ακολούθως:
• Έκδοση προκήρυξης εκλογών μέχρι την 20η-11-2018.
• Σύνταξη πινάκων εκλογέων μέχρι την 15η-10-2018.
• Τοιχοκόλληση – ανακοίνωση των πινάκων εκλογέων μέχρι την 26η-10-2018.
• Υποβολή αιτήσεων διόρθωσης στοιχείων ή ενστάσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά ημερών από την ανακοίνωση των πινάκων ήτοι το αργότερο μέχρι την 1η-11-2018.
• Εξέταση αιτήσεων και ενστάσεων μέχρι την 5η-11-2018.

• Οριστικοποίηση των πινάκων εκλογέων μέχρι την 6η-11-2018.
• Υποβολή Υποψηφιοτήτων από την 16η-10-2018 έως την 26η-10-2018.
• Σύνταξη πινάκων υποψηφίων μέχρι την 29η-10-2018.
• Τοιχοκόλληση πινάκων υποψηφίων μέχρι την 9η-11-2018.
• Υποβολή ενστάσεων κατά υποψηφίων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε ημερών
από την τοιχοκόλληση των πινάκων, ήτοι το αργότερο μέχρι την 14η-11-2018.
• Συγκρότηση εφορευτικών επιτροπών μέχρι την 12η-11-2018.
• Διαβίβαση ενστάσεων και εξέτασή τους από την Εφορευτική Επιτροπή μέχρι την 26η-11-
2018.
• Κατάρτιση οριστικού πίνακα υποψηφίων μέχρι την 29η-11-2018.
• Εκτύπωση ψηφοδελτίων και προώθησή τους μέχρι την 30η-11-2018.
• Προώθηση οριστικών καταλόγων εκλογέων, ψηφοδελτίων, φακέλων και γενικού εκλογικού υλικού σε όλες τις Υπηρεσίες και τις Εφορευτικές Επιτροπές μέχρι την 10η-12-2018.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *