ΥΠΠΕΘ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο Γενικό Λύκειο για το σχολικό έτος 2018 – 2019

Οδηγίες για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο Γενικό Λύκειο για το σχολικό έτος 2018 – 2019 απέστειλε το ΥΠΠΕΘ στις σχολικές μονάδες της χώρας.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο του ΥΠΠΕΘ . . .

Λαμβάνοντας υπόψη την Υ.Α. 8212/Γ2 «Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων των Α’, Β’, Γ’ τάξεων του Ενιαίου Λυκείου», ΦΕΚ 131 Β ́/07-02-2002 (άρθρ. 45), σύμφωνα με την οποία:

σκοπός της διδασκαλίας της Αγγλικής στο Λύκειο είναι να μπορέσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες να κατανοούν και να παράγουν αυθεντικό προφορικό και γραπτό λόγο έτσι ώστε να καλύψουν τις βασικές επαγγελματικές και προσωπικές τους ανάγκες στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο,
αθορίζονται οι γνώσεις, δεξιότητες και αξίες που πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γενικού Λυκείου,
οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αξιοποιήσουν κατά την κρίση τους κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες της συγκεκριμένης κάθε φορά διδακτικής περίστασης, με έμφαση στις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.
Με βάση τα παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους Φακέλους Υλικού 1 και 2, προσαρμόζοντας το υλικό στις ανάγκες και το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών και μαθητριών της τάξης τους ή μπορούν να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν το διδακτικό εγχειρίδιο/υλικό που έχουν ήδη ξεκινήσει.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π., στο πεδίο «ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ» (http://iep.edu.gr/el/component/k2/599-fakelos-ylikou-agglika-gen-lykeioy… ),

θα αναρτηθεί σύντομα και ο Οδηγός Εκπαιδευτικού για τον Φάκελο Υλικού 2, ο οποίος θα συμπληρώνεται και θα επικαιροποιείται σταδιακά,
θα τροποποιούνται τα ηλεκτρονικά αρχεία του Υλικού (με την ένδειξη ΝΕΟ) όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο».

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *