ΥΠΠΕΘ: Θέσπιση κανόνων χορήγησης αιγίδας της ΓΓΝΓ σε 3 δράσεις για τη νεολαία

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, στο πλαίσιο ανάδειξης και υποστήριξης δράσεων της κοινωνίας των πολιτών, φορέων και ιδιωτών,  παρέχει την αιγίδα της σε επιλεγμένο αριθμό δράσεων και προγραμμάτων που υλοποιούνται με/από ή για τους νέους και τους φορείς νεολαίας στο τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με στόχο την επίσημη δήλωση υποστήριξης πρωτοβουλιών στο τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, οι οποίες αναδεικνύουν το έργο των φορέων νεολαίας, προβάλλουν και διαχέουν το έργο της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς στους νέους, στην κοινωνία και τους φορείς της και υποστηρίζουν την επίτευξη των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής και την ενδυνάμωση των νέων.

Η παροχή της αιγίδας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς έχει ως στόχο την προώθηση των αρχών και προτεραιοτήτων, όπως περιγράφονται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ενδυνάμωση των Νέων, αλλά και των αρχών της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής στον τομέα της νεολαίας και την ενίσχυση των διεθνών σχέσεων και της προβολής δράσεων νέων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Το σύστημα της αιγίδας παρέχει στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς τη δυνατότητα να συνδέεται με επιλεγμένο αριθμό δράσεων και προγραμμάτων για τους Νέους, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, με σκοπό την ενίσχυση του ενδιαφέροντος του κοινού και την προβολή των δραστηριοτήτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς μεταξύ των νέων, της κοινωνίας των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης. 

Η αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς αποτελεί μορφή υποστήριξης, η οποία δεν συνεπάγεται οικονομική ή υλική υποχρέωση για τη Γραμματεία και χορηγείται προς μία συγκεκριμένη δράση και όχι προς τον διοργανωτή.

Για τους Κανόνες χορήγησης αιγίδας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς πατήστε εδώ

Για το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.