ΥΠΠΕΘ: Εγκύκλιος για την αξιολόγηση και τις απουσίες μαθητών από ξένα σχολεία που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Δ. Ε. και σε Τάξεις Υποδοχής

Εγκύκλιο σχετικά με την αξιολόγηση και τις απουσίες μαθητών από ξένα σχολεία που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και σε Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι ΖΕΠ εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ.

Αναφορικά με την αξιολόγηση, για τους μαθητές από ξένα σχολεία που φοιτούν στο Γυμνάσιο ισχύουν οι διατάξεις του αρ.15 του Π.Δ. 126/2016 (Α΄211), για τους μαθητές από ξένα σχολεία που φοιτούν σε Ημερήσιο ή Εσπερινό Γενικό Λύκειο ισχύουν οι διατάξεις του αρ.28 του Π.Δ. 46/2016 (Α΄74),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώ για τους μαθητές από ξένα σχολεία που φοιτούν σε ΕΠΑ.Λ ισχύουν οι διατάξεις του αρ.26 του Π.Δ. 56/2016 (Α΄91).

Βάσει των ανωτέρω, αλλοδαποί μαθητές που φοιτούν σε Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι ΖΕΠ θα αξιολογηθούν μετά από προφορική εξέταση στα μαθήματα που παρακολούθησαν στην κανονική τους τάξη , όπως αυτά ορίζονται στο αρ. 3 της με αρ. πρωτ. 169735/ΓΔ4/10-10-2017 Υ.Α. (Β΄3727), με θέμα:

«Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)-Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Αναφορικά με τις απουσίες αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Δ.Ε. της χώρας ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 28 της με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 Υ.Α. (Β’120).
Ειδικότερα, για τους αλλοδαπούς μαθητές που φοιτούν σε Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι ΖΕΠ ,όπως αυτές ορίζονται με την με αρ. πρωτ. 169735/ΓΔ4/10-10-2017 Υ.Α. (Β’3727), και δεδομένης της ιδιαιτερότητας των συνθηκών που διέπουν την εκπαίδευσή τους, απουσίες που πραγματοποιήθηκαν πριν την έναρξη λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι ΖΕΠ, δε θα προσμετρώνται για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *