ΥΠΠΕΘ: Εγκύκλιος για την αξιολόγηση και τις απουσίες μαθητών σε Τάξεις Υποδοχής Ι ΖΕΠ

Εκδόθηκε από το ΥΠΠΕΘ εγκύκλιος με θέμα: Αξιολόγηση και  απουσίες μαθητών/τριών από ξένα σχολεία που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και σε Τάξεις Υποδοχής(Τ.Υ.) Ι ΖΕΠ.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο . . . 

Αναφορικά με την αξιολόγηση, για τους μαθητές/τριες από ξένα σχολεία που φοιτούν στο Γυμνάσιο ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 15 του Π.Δ.126/2016 (Α’211), για τους μαθητές/τριες από ξένα σχολεία που φοιτούν σε Ημερήσιο ή Εσπερινό Γενικό Λύκειο ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 28 του Π.Δ.46/2016 (Α’74),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώ για τους μαθητές/τριες από ξένα σχολεία που φοιτούν σε ΕΠΑ.Λ ισχύουν οι διατάξεις του αρ.27 του Π.Δ.40/2018 (Α’ 76).

Αναφορικά με τις απουσίες αλλοδαπών μαθητών/τριών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Δ.Ε. της χώρας ισχύουν οι διατάξεις του αρ.28 της με αρ.πρωτ.10645/ΓΔ4/22-01-2018 Υ.Α. (Β’120).

Ειδικότερα, για τους αλλοδαπούς μαθητές/τριες που φοιτούν σε Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι ΖΕΠ, όπως αυτές ορίζονται με την με αρ. πρωτ. 169735/ΓΔ4/10-10-2017 Υ.Α. (Β’3727), και δεδομένης της ιδιαιτερότητας των συνθηκών που διέπουν την εκπαίδευσή τους, απουσίες που πραγματοποιήθηκαν πριν την έναρξη λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι ΖΕΠ, δεν θα προσμετρώνται για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους. Επίσης, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αρ.6 της ανωτέρω Υ.Α.: «Σε περίπτωση που σε όμορες σχολικές μονάδες υπάρχουν μαθητές που έχουν ανάγκη να φοιτήσουν σε Τ.Υ.I ΖΕΠ, μπορούν να μετεγγραφούν με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων τους ή των κηδεμόνων τους, των Διευθυντών των σχολείων και των οικείων Σχολικών Συμβούλων και με την απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης Δ.Ε. σε μια σχολική μονάδα στην οποία λειτουργεί ήδη Τ.Υ. ΖΕΠ». Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι μαθητές/τριες που φοιτούν σε Τ.Υ.Ι ΖΕΠ παρακολουθούν και μαθήματα της κανονικής τάξης, στην οποία είναι εγγεγραμμένοι/ες, σύμφωνα με το ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, δεδομένου ότι οι εν λόγω μαθητές/τριες θα αξιολογηθούν στο τέλος της σχολικής χρονιάς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η Εγκύκλιος σε μορφή pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *