ΥΠΠΕΘ: Διόρθωση του ΦΕΚ για τον επανακαθορισμό περιοχών μετάθεσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 3419 τ. Β΄/16-8-2018, η Υ.Α.   135394/Θ1 με θέμα: Διόρθωση σφάλματος στην 134027/Ε2/8-8-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3399/τ.Β΄/10-08-2018.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Υ.Α. 134027/Ε2/8-8-2018

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε η παραπάνω απόφαση 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε  το ΦΕΚ (ΔΙΟΡΘΩΣΗ Σφάλματος-Μαγνησία)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.