ΥΠΠΕΘ: Διευκρινίσεις – οδηγίες υλοποίησης Β’ Φάσης του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

Εγκύκλιο με αρ. 70906/Δ4/4-5-2018 εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ με θέμα: Διευκρινίσεις – οδηγίες υλοποίησης Β’ Φάσης του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

Μέσω της εγκυκλίου επισημαίνονται τα εξής:

Α. Τα ΕΠΑ.Λ. που υλοποιούν τμήματα μαθητείας της Β’ Φάσης (με έναρξη Οκτώβριο και Δεκέμβριο 2017) πρέπει
να συμπληρώσουν άμεσα τα αριθμητικά δεδομένα και τα στοιχεία των τμημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες που
έχει στείλει η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ.
Β. Για τα τμήματα της Β’ Φάσης που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2017 η κάλυψη των 203 εργαστηριακών ωρών του εργαστηριακού μαθήματος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 30/06/2018.
Γ. Για τα τμήματα της Β’ Φάσης που ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2017 η κάλυψη των 203 εργαστηριακών ωρών του εργαστηριακού μαθήματος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 11/09/2018.
Δ. Οι συμβάσεις μαθητείας μαθητευομένων των τμημάτων που ξεκίνησαν το Δεκέμβριο του 2017 δύνανται να λήξουν το αργότερο μέχρι την 31/12/2018 (άρθρο 28 περίπτωση 4 του ν. 4521 ΦΕΚ 38, τ. Α’, 02-03-2018). Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις συμβάσεων που τροποποιούνται (με παράταση ημερομηνίας λήξης) μόνο για λόγους ανωτέρας βίας (μακρόχρονη αναρρωτική άδεια, νοσηλεία σε Νοσοκομείο κλπ).

Δ. Οι συμβάσεις μαθητείας μαθητευομένων των τμημάτων που ξεκίνησαν το Δεκέμβριο του 2017 δύνανται να λήξουν το αργότερο μέχρι την 31/12/2018 (άρθρο 28 περίπτωση 4 του ν. 4521 ΦΕΚ 38, τ. Α’, 02-03-2018). Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις συμβάσεων που τροποποιούνται (με παράταση ημερομηνίας λήξης) μόνο για λόγους ανωτέρας βίας (μακρόχρονη αναρρωτική άδεια, νοσηλεία σε Νοσοκομείο κλπ). Η έγκριση παράτασης της λήξης σύμβασης μαθητείας δίνεται μόνο από τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, με αυστηρή προϋπόθεση τη συμφωνία του εργοδότη και η διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί από το ΕΠΑ.Λ. περιγράφεται στο Παράρτημα 1, στο οποίο επισυνάπτεται και Σχέδιο Τροποποίησης Σύμβασης. Σημειώνεται ότι οι μακροχρόνιες αναρρωτικές άδειες γνωστοποιούνται στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης εντός 3 ημερών.

Ε. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από το ΕΠΑ.Λ., τον επόπτη εκπαιδευτικό και τον εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας σε κάθε περίπτωση διακοπής/καταγγελίας σύμβασης μαθητείας περιγράφεται αναλυτικά στο
Παράρτημα 2.
ΣΤ. Σας υπενθυμίζουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της Β’ Φάσης, κάθε ΕΠΑ.Λ. με τμήματα μαθητείας πρέπει να μεριμνήσει για τις διαδικασίες αξιολόγησης των μαθητευόμενων στο σχολείο και στον εργοδότη, ο δε σύλλογος διδασκόντων να επικυρώσει τα αποτελέσματα (επιτυχώς/ανεπιτυχώς) για κάθε μαθητευόμενο και το ΕΠΑ.Λ. να χορηγήσει στους μαθητευόμενους που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις Βεβαιώσεις Παρακολούθησης (Υ.Α.Φ7/126862/Δ4/25-7-2017, ΦΕΚ 2735 τ. Β’, όπως ισχύει).

Στα Παραρτήματα 3 και 4 θα βρείτε το έντυπο για την αξιολόγηση του μαθητευόμενου στο χώρο εργασίας, καθώς και το Άρθρο 37 του ΠΔ 40, ΦΕΚ 76 τ. Α’ 30-04-2018, για την αξιολόγηση του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας.
Ζ. Με το με αριθμό 428/514749/2018 έγγραφο του Ε.Φ.Κ.Α., που επισυνάπτεται, ρυθμίζεται η υπαγωγή των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α..
Η. Η εποπτεία στο χώρο εργασίας είναι υποχρεωτική και κατά τους δύο θερινούς μήνες, που δεν γίνονται μαθήματα στο σχολείο. Η μία γίνεται από τον επόπτη εκπαιδευτικό την ημέρα της θερινής του υπηρεσίας και η άλλη από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. μετά από μεταξύ τους συνεννόηση.
Θ. i. Κάθε τμήμα μαθητείας μπορεί να πραγματοποιεί εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο του 7ωρου εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας και ειδικότερα της ευέλικτης ζώνης του Προγράμματος Σπουδών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Προγράμματα Σπουδών κάθε ειδικότητας. Σε αυτές τις επισκέψεις, που πραγματοποιούνται την ημέρα που γίνεται το μάθημα στο σχολείο, τηρείται κανονικά το 7ωρο του μαθήματος και συμπληρώνεται κανονικά το Παρουσιολόγιο που τηρείται κατά τη διάρκεια του μαθήματος ειδικότητας της μαθητείας.
ii. Ο εκπαιδευτικός που διδάσκει το μάθημα της μαθητείας, σε ότι τον αφορά, ακολουθεί την ίδια διαδικασία που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί του ΕΠΑ.Λ. όταν συνοδεύουν σε επισκέψεις εκτός του χώρου του σχολείου.
iii. Το τμήμα της μαθητείας δεν συμμετέχει στις εκπαιδευτικές επισκέψεις και τις μονοήμερες ή πολυήμερες εκδρομές που πραγματοποιεί το σχολείο.
Ι. Το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας διδάσκεται κανονικά έως 30/06/2018 και από 01/09/2018 (μόνο για τα τμήματα του Δεκεμβρίου 2017).
Οδηγίες επικοινωνίας με τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Παρακαλούνται τα ΕΠΑ.Λ. με τμήματα μαθητείας να ενημερώνουν άμεσα και μόνο μέσω των Π.Δ.Ε., τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, για όποιο πρόβλημα παρουσιάζεται κατά την υλοποίηση της Β’ Φάσης Μαθητείας. Για ζητήματα τα οποία είναι ήδη ρυθμισμένα και γνωστά σε Π.Δ.Ε. και Δ.Δ.Ε. δεν υφίσταται λόγος άμεσης επικοινωνίας των εκπαιδευτικών με τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
Η επικοινωνία των Π.Δ.Ε. με τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μέχρι την ολοκλήρωση της
προετοιμασίας της επόμενης φάσης να γίνεται αυστηρά κατά τις ώρες 10:00 – 13:00 ως εξής:
Ζητήματα Α’ Φάσης: Πετροχείλου Χρυσή, στο τηλέφωνο 210 344 3306
Ζητήματα Β’ Φάσης: Ελένη Λαμπροπούλου, στο τηλέφωνο 210 344 3306
Ζητήματα Γ’ Φάσης: Θάνος Τσαγκατάκης, στο τηλέφωνο 210 344 2478

1.Η Εγκύκλιος σε μορφή pdf

2. ΕΦΚΑ_EGK_19_2018 σε μορφή pdf

3. Π1_Διαδικασία Παράτασης Σύμβασης

4. Π2_Ενέργειες για Διακοπή Σύμβασης

5. Π3_Έντυπο Αξιολόγησης_Έκθεση Αιτιολόγησης στο χώρο εργασίας

6. Π4_Απόσπασμα ΠΔ για αξιολόγηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.