ΥΠΠΕΘ: Από 15/6 έως 15/9/2019 ανοικτές οι Κατασκηνώσεις στο Ζούμπερι

Απόφαση με θέμα: Οργάνωση και λειτουργία των καταλυμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην περιοχή Αγ. Ανδρέας-Ζούμπερι του Δήμου Μαραθώνα για το έτος 2019, υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου.

Σύμφωνα με την απόφαση ανατίθεται στους:

α) Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Κεντρικών Δομών Υπουργείου Παιδείας (Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π.),

β) Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας (Π.Ο.Σ.Υ.Π.),

γ) Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.),

δ) Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.),

για τη θερινή περίοδο 2019 και ειδικότερα για το διάστημα από 15.06.2019 μέχρι και 15.09.2019, η οργάνωση για τη λειτουργία του τμήματος Α των καταλυμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) στην περιοχή Αγ. ΑνδρέαςΖούμπερι του Δήμου Μαραθώνα.

Η διοίκηση του τμήματος Α των καταλυμάτων, που θα ασκηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) βάσει του Ν. 4415/2016, θα τελεί υπό την άμεση εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

Για την εύρυθμη λειτουργία του, το τμήμα Α των καταλυμάτων θα στελεχωθεί με ανάλογο αριθμό υπαλλήλων / εκπαιδευτικών, κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης εισήγησης του Δ.Σ..

Στο τμήμα Α των καταλυμάτων θα διαμείνουν εν ενεργεία υπάλληλοι μέλη του Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π. της Π.Ο.Σ.Υ.Π., της Δ.Ο.Ε. και της Ο.Λ.Μ.Ε. με τις οικογένειές τους.

Για τη διαμονή των υπαλλήλων/ εκπαιδευτικών, δύναται να καταβληθεί συνδρομή, το ποσό της οποίας θα ορισθεί με όμοια απόφαση, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του τμήματος Α’ των καταλυμάτων, για την κάλυψη των έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών.

Οι περίοδοι διαμονής, ο αριθμός και η επιλογή των υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών που θα διαμείνουν, θα καθορισθούν με απόφαση του Δ.Σ. του τμήματος Α των καταλυμάτων, ανάλογα με τον αριθμό των λειτουργικών οικίσκων που θα παραδοθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Οποιοδήποτε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα απόφαση, ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του τμήματος Α’ των καταλυμάτων, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε παρέμβαση ή/και τροποποίηση στις πάσης φύσεως εγκαταστάσεις του τμήματος Α των καταλυμάτων, χωρίς την έγκριση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ο έλεγχος και η εποπτεία για την τήρηση των ανωτέρω ασκείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *