ΥΠΠΕΘ: Ανανέωση του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.)

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου εγκρίθηκε η ανανέωση του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30ECTS, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ), η πραγματοποίηση του οποίου εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 23544/Ν1/12-02-2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ595/τ.Β’/22-2-2018).Το ανωτέρω Πρόγραμμα είχε υποβληθεί κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς πληρούνταν οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης και της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 4250/2014, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α της παραγράφου 2 του  άρθρου 90 του ν. 4485/2017. Για την παρακολούθηση του εν λόγω Προγράμματος,απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου στο Δ.Π.Θ. εντός της προθεσμίας και με τη διαδικασία που θα ορίσει το Πανεπιστήμιο. Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου για την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και για την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής σε αυτό,αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ.: www.duth.gr και του ΥΠ.Π.Ε.Θ:www.minedu.gov.gr. Το εγκριθέν πρόγραμμα έτσι όπως υπεβλήθη από το ΔΠΘ και παρατίθεται στο παράρτημα, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *