ΥΠΠΕΘ: Αλλαγές στο τρόπο συγκρότησης των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 με τίτλο Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης του Νόμου 4572/2018 με θέμα: Ίδρυση Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις: 

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 42 του ν. 4342/2015 (Α΄143), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 4547/2018 (Α΄102), αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:

α) Τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ του άρθρου 33 του ν. 4547/2018 (Α΄102). Στην περίπτωση αυτή προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος. Αν η θέση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι κενή, ως τακτικό μέλος και Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, ο οποίος αναπληρώνεται από διευθυντή σχολικής μονάδας που ορίζεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

β) Δύο (2) εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και ορίζονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Με την απόφαση συγκρότησης το ένα εκ των δύο ανωτέρω τακτικών μελών ορίζεται ως Αντιπρόεδρος.

γ) Δύο (2) τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από δύο (2) αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.

  1. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:

α) Τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ του άρθρου 33 του ν. 4547/2018. Στην περίπτωση αυτή προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος. Αν η θέση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι κενή, εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2.

β) Δύο (2) εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε., έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και ορίζονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Με την απόφαση συγκρότησης το ένα εκ των δύο ανωτέρω τακτικών μελών ορίζεται ως Αντιπρόεδρος.

γ) Δύο (2) τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από δύο (2) αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.»

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το σχετικό ΦΕΚ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.