Υπουργείο Τουρισμού: Επικύρωση αποτελεσμάτων Β κατανομής για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, για το έτος κατάρτισης 2018-2019

Επικυρώθηκαν από το Υπουργείο Τουρισμού τα αποτελέσματα Β’ κατανομής για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2018-2019 και η κατανομή των επιτυχόντων ανά ειδικότητα και εκπαιδευτική μονάδα εισαγωγής, σύμφωνα με το από 15.10.2018 Πρακτικό εξαγωγής αποτελεσμάτων και τους συνημμένους σε αυτό πίνακες.
Οι αλφαβητικές ονομαστικές καταστάσεις των επιτυχόντων καταρτιζόμενων αναρτώνται:
α) στις ιστοσελίδες www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr και

β) στις εκπαιδευτικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού με μέριμνα των Διευθυντών αυτών.
Στις εκπαιδευτικές μονάδες αναρτάται και η κατανομή η κατανομή των επιτυχόντων ανά
ειδικότητα και εκπαιδευτική μονάδα εισαγωγής.
Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες επιλεγέντων υποχρεούνται εντός
προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης των
αποτελεσμάτων, ήτοι από 17 Οκτωβρίου έως και 19 Οκτωβρίου 2018 και κατά τις ώρες
από 09:00 έως 15:00 να καταθέσουν στην εκπαιδευτική μονάδα που εισάγονται, αίτηση
εγγραφής, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπ’ αρ.
12033/09.7.2018 Απόφαση Υπουργού Τουρισμού.

Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται είτε από τους ίδιους τους υποψηφίους είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση επικύρωσης 

Πατήστε εδώ για να δείτε τους πίνακες με τα ονόματα των εισαγομένων 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *