Υποβολή αίτησης παραίτησης εκπαιδευτικών. Υπόδειγμα αίτησης. Τρόποι υποβολής. Ανάκληση της αίτησης

Όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο με θέμα: Τροποποίηση των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων παραίτησης κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Για το (τρέχον) σχολικό έτος 2020-2021, οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης από την Τετάρτη 17-2- 20212 έως και την Τετάρτη 10-3-20213 και θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση των (αιτούντων/-ουσών) εκπαιδευτικών στις 31-8-2021.
Ανάκληση της αίτησης παραίτησης, λόγω μη ύπαρξης ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για το εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορεί να κατατίθεται (στην οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης όπου κατατέθηκε η αίτηση παραίτησης) μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

Σχετικά με την διαδικασία υποβολής, οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Ηλεκτρονικά με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses. Η ταυτοποίηση διενεργείται μέσω των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Σημειώνεται ότι για τη δημιουργία της υπεύθυνης δήλωσης ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιλέξει «Δήλωση με ελεύθερο κείμενο». Στο πεδίο του εγγράφου «Κείμενο» ο/η εκπαιδευτικός αναγράφει «σας υποβάλλω αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία, σύμφωνα με το 19014/Ε3/18-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΛΕΡ46ΜΤΛΗ-Ω5Κ) έγγραφο του ΥΠΑΙΘ.» και κατόπιν συμπληρώνει ως αποδέκτη της υπεύθυνης δήλωσης την Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής του θέσης . Μετά την έκδοση της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να την αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης προκειμένου να πρωτοκολληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
  • Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης παραίτησης με την ανωτέρω ηλεκτρονική διαδικασία η αίτηση υποβάλλεται Διεύθυνση εκπαίδευσης αυτοπροσώπως.

Υπόδειγμα αίτησης παραίτησης σε μορφή word

Υπόδειγμα αίτησης παραίτησης σε μορφή pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *