Υπεύθυνοι Τομέων Ε.Κ.: Διάταξη για το υποχρεωτικό ωράριο

Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο για την παιδεία (άρθρο 215) συμπληρώνεται -τροποποιείται το άρθρο 70 του ν. 4485/2017 με την παράγραφο

εφόσον: έχουν σε πρώτη ανάθεση τα ανωτέρω µαθήµατα, σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων που καθορίζει την αντιστοιχία διδασκοµένων µαθηµάτων και κλάδων-ειδικοτήτων εκπαιδευτικών όλων των τάξεων των ΕΠΑ.Λ., όπως ισχύει κάθε φορά,

άρθρο 215

Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 4485/2017

Η παρ. 4 του άρθρου 70 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) τροποποιείται ως εξής: «4. Μετά την επιλογή τους σύµφωνα µε τα άρθρα 21 έως 36 του ν. 4547/2018 (Α΄102), οι υπεύθυνοι τοµέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) µπορούν να συµπληρώνουν έως το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου στη διδασκαλία θεωρητικών µαθηµάτων (τεχνολογικά-επαγγελµατικά Β΄ Τάξης και ειδικοτήτων Γ΄ τάξης Επαγγελµατικού Λυκείου) και του θεωρητικού µέρους των µεικτών µαθηµάτων (τεχνολογικά-επαγγελµατικά Β΄ Τάξης και ειδικοτήτων Γ΄ τάξης Επαγγελµατικού Λυκείου), τα οποία έχουν θεωρητικό και εργαστηριακό µέρος, στο ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν οργανικά, εφόσον:
α) έχουν σε πρώτη ανάθεση τα ανωτέρω µαθήµατα, σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων που καθορίζει την αντιστοιχία διδασκοµένων µαθηµάτων και κλάδων ειδικοτήτων εκπαιδευτικών όλων των τάξεων των ΕΠΑ.Λ., όπως ισχύει κάθε φορά,
β) το Ε.Κ. και το ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν στο ίδιο σχολικό συγκρότηµα,
γ) καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες στο Ε.Κ. και
δ) η διδασκαλία του µαθήµατος πραγµατοποιείται µέσα στο ωράριο που έχει ο υπεύθυνος τοµέα στο Ε.Κ.. Η ανάθεση των ανωτέρω µαθηµάτων γίνεται από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ύστερα από γνώµη των συλλόγων διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. και του Ε.Κ..

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *