ΥΠΑΙΘ: Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων

Απόφαση με θέμα: Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών
Σχολείων
, υπέγραψε η Υφυπουργός Παιδείας κ. Ζ. Μακρή

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση.

Χαρακτηρισμός σχολικών μονάδων ως Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) ή Πειραματικών
Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.)

 1. Ο χαρακτηρισμός ενός λειτουργούντος σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο
  13 του ν. 4692/2020, μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
  Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής
  Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
 2. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδίδει δημόσια πρόσκληση προς τις σχολικές μονάδες της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την οποία καλούνται να υποβάλουν αίτηση για τον χαρακτηρισμό τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εντός ορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσης. Ο χαρακτηρισμός δημόσιας σχολικής μονάδας ως Π.Σ ή ΠΕΙ.Σ. μπορεί να πραγματοποιηθεί και έπειτα από αίτηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Διευθυντής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), στην οποία υπάγεται η προτεινόμενη σχολική μονάδα.
 3. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. αξιολογεί τις σχολικές μονάδες, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 3 της
  παρούσης και εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον χαρακτηρισμό
  σχολικής μονάδας ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

 1. Οι σχολικές μονάδες της δημόσιας εκπαίδευσης δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τον
  χαρακτηρισμό τους ως α) Π.Σ. ή β) ΠΕΙ.Σ. ή γ) Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. Η απόφαση για την υποβολή
  αίτησης προς χαρακτηρισμό σχολικής μονάδας ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. λαμβάνεται από τον
  Σύλλογο Διδασκόντων της οικείας σχολικής μονάδας. Η αίτηση για τον χαρακτηρισμό
  δημόσιας σχολικής μονάδας ως α) Π.Σ. ή β) ΠΕΙ.Σ. ή γ) Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. μπορεί να υποβάλλεται
  και από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας
  Εκπαίδευσης.
 2. Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος προς χαρακτηρισμό δημόσιων σχολικών
  μονάδων ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 1, ορίζεται στη δημόσια πρόσκληση που
  εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι αποκλειστική και δεν μπορεί να
  είναι μικρότερη από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Στην περίπτωση που η αίτηση
  υποβάλλεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας
  Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η σχολική μονάδα, αυτή μπορεί να υποβληθεί και
  οποτεδήποτε εντός του σχολικού έτους.
 3. Στην περίπτωση που η αίτηση χαρακτηρισμού υποβάλλεται από την ενδιαφερόμενη
  σχολική μονάδα, τόσο η αίτηση όσο και ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλονται από το
  Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας. Η αίτηση και ο φάκελος υποψηφιότητας
  περιλαμβάνουν τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσης.
 1. Στην περίπτωση που η αίτηση χαρακτηρισμού υποβάλλεται από τον Προϊστάμενο της
  Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται η σχολική
  μονάδα, η αίτηση και ο φάκελος υποψηφιότητας της σχολικής μονάδας περιλαμβάνουν τα
  στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσης.
 2. Οι αιτήσεις των σχολικών μονάδων μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα των περ. α΄ και β΄
  της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσης, ή καθώς και οι αιτήσεις των Προϊσταμένων των
  Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μαζί με τα συνοδευτικά
  έγγραφα της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Αυτοτελές
  Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και
  Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος. Το Αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και
  Πειραματικών Σχολείων κοινοποιεί τις σχολικές μονάδες, οι οποίες υπέβαλαν αίτηση
  χαρακτηρισμού τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή
  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ομοίως, ενημερώνει τις σχολικές μονάδες για τις αιτήσεις
  χαρακτηρισμού τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., οι οποίες υποβλήθηκαν από τους αρμόδιους
  Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  Τα έγγραφα που αποτελούν τεκμήρια των περ. γ΄ έως ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 για τις
  σχολικές μονάδες, και γ΄ και ι΄ έως ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 για τους Προϊσταμένους των
  Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναρτώνται σε ηλεκτρονική
  μορφή σε δικτυακό χώρο που διατίθεται για αυτόν τον σκοπό σε κάθε σχολική μονάδα ή
  Προϊστάμενο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ανάρτηση
  γίνεται εντός προθεσμίας που εκκινεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης
  χαρακτηρισμού, σύμφωνα με την παρ. 2. Η προθεσμία ανάρτησης καθορίζεται από τη
  δημόσια πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χαρακτηρισμού σχολικών μονάδων ως Π.Σ. και
  ΠΕΙ.Σ., είναι αποκλειστική και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι (20 ) εργάσιμες
  ημέρες. Στην περίπτωση που η αίτηση χαρακτηρισμού υποβάλλεται από τον Προϊστάμενο
  Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανεξάρτητα από την έκδοση
  σχετικής προκήρυξης, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι είκοσι (20) εργάσιμες
  ημέρες και εκκινεί από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης
  χαρακτηρισμού στο Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων του
  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και
  Πειραματικών Σχολείων, διαβιβάζει τις αιτήσεις στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ταξινομημένες ανά
  Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
 1. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. εξετάζει κατά προτεραιότητα τις αιτήσεις των σχολικών μονάδων και κατόπιν
  τις αιτήσεις των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
  Εκπαίδευσης, στην περίπτωση που συμπίπτουν χρονικά.
  Η Δ.Ε.Π.Π.Σ κατά την εξέταση των αιτήσεων των σχολικών μονάδων, μπορεί να ζητήσει εκ
  του σύνεγγυς ή μέσω τηλεδιάσκεψης παρουσίαση και υποστήριξη των υποβαλλόμενων
  στοιχείων από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας που υποβάλλει την
  αίτηση. Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τον οικείο Προϊστάμενο της
  Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η παρουσίαση και υποστήριξη
  των υποβαλλόμενων στοιχείων ενώπιον της Δ.Ε.Π.Π.Σ., εκ του σύνεγγυς ή μέσω
  τηλεδιάσκεψης, μπορεί να ζητηθεί, από τον Προϊστάμενο που υποβάλλει την αίτηση.
  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων η Δ.Ε.Π.Π.Σ. υποβάλλει
  αιτιολογημένη εισήγηση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον χαρακτηρισμό
  σχολικών μονάδων ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά τον χαρακτηρισμό
  σχολικής μονάδας είτε ως Π.Σ. είτε ως ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με τις περ. γ΄ της παρ. 1, η εισήγηση
  της Δ.Ε.Π.Π.Σ. πρέπει να διαλαμβάνει ειδική αιτιολογία για την ένταξη της σχολικής
  μονάδας στο δίκτυο των Π.Σ. ή στο δίκτυο των ΠΕΙ.Σ..
 2. Η έκδοση απορριπτικής απόφασης επί αιτήσεως χαρακτηρισμού μίας σχολικής μονάδας
  πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Διαδικασία ενστάσεων δεν προβλέπεται. Νέα αίτηση
  μπορεί να υποβληθεί από την ίδια σχολική μονάδα το επόμενο σχολικό έτος.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *