ΥΠΑΙΘ: Υποβολή αίτησης για συμμετοχή στις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ περιόδου 2021 -Συντονιστές, Βοηθοί Συντονιστές, Επόπτες Εξεταστικών Κέντρων, Εξεταστικά Κέντρα, Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων και Ομάδες Επιτηρητών Εξετάσεων ΚΠΓ Α΄ περιόδου 2021

Εγκύκλιος με θέμα: Υποβολή αίτησης για συμμετοχή στις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ περιόδου 2021 – Συντονιστές, Βοηθοί Συντονιστές, Επόπτες Εξεταστικών Κέντρων, Εξεταστικά Κέντρα, Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων και Ομάδες Επιτηρητών Εξετάσεων ΚΠΓ Α΄ περιόδου 2021 εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο υποψήφιος θα πρέπει να εισέλθει στο Πληροφοριακό Σύστημα στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση και να καταχωρίσει ηλεκτρονικά την αίτησή του για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις του ΚΠΓ. Εφόσον ο υποψήφιος συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης και επιπλέον μεταφορτώσει στο σύστημα τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά (σε ηλεκτρονική μορφή αρχείων τύπου pdf), μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή της αίτησής του ως μη οριστικοποιημένης. Πριν την υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης και πληρωμής του παραβόλου για το αντίστοιχο επίπεδο εξέτασης της γλώσσας που επιθυμεί και να έχει συγκεντρώσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος δεν μπορεί να επεξεργαστεί/τροποποιήσει περαιτέρω την αίτησή του, καθώς θα έχει ξεκινήσει ο έλεγχος αυτής από την αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το χρονικό διάστημα για την καταχώριση των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους υποψηφίους αρχίζει από την Τετάρτη 05/05/2021 και διαρκεί έως και την Τρίτη 11/05/2021 και ώρα 15:00. Το χρονικό διάστημα για τον έλεγχο και την οριστικοποίηση των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει από την Τετάρτη 05/05/2021 και διαρκεί έως και την Πέμπτη 13/05/2021. Ο υποψήφιος δεν απαιτείται να μεταβεί στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την οριστικοποίηση της αίτησής του, καθώς η όλη διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής των αιτήσεων.
Αρχικά, ο υποψήφιος καταχωρίζει ο ίδιος ηλεκτρονικά την αίτησή του στο σύστημα και ορίζει στο σχετικό πεδίο την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) στην έδρα της οποίας λειτουργεί η Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων που θα προβεί στον έλεγχο της αίτησής του. Κατόπιν της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης από τον υποψήφιο, ο αρμόδιος υπάλληλος που έχει ορισθεί ως μέλος της εν λόγω Επιτροπής μπορεί να ανακτήσει την υποβληθείσα αίτηση στο ηλεκτρονικό σύστημα και να προβεί στον έλεγχο αυτής με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά (ηλεκτρονικά αρχεία τύπου pdf) που έχει μεταφορτώσει στην αίτησή του ο υποψήφιος. Ο αρμόδιος υπάλληλος, εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστώσει ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση του υποψηφίου είναι ορθά και έχει δεσμεύσει το παράβολο των εξέταστρων, προβαίνει στην οριστικοποίηση της αίτησης του υποψηφίου. Ο υποψήφιος ενημερώνεται αυτόματα με
ηλεκτρονικό μήνυμα (email) για την οριστικοποίηση της αίτησής του, ώστε να κάνει εκ νέου ‘Είσοδο’ στην εφαρμογή και να εκτυπώσει το διαθέσιμο «ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ».
Εάν κατά τον έλεγχο των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης του υποψηφίου διαπιστωθούν παραλείψεις ή και λάθη, ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει με ηλεκτρονικό
μήνυμα τον ενδιαφερόμενο σχετικά με το πρόβλημα, προβαίνει βάσει των μεταφορτωμένων αρχείων στις απαραίτητες τροποποιήσεις και οριστικοποιεί την αίτηση συμμετοχής του υποψηφίου. Ο υποψήφιος λαμβάνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής μήνυμα ενημέρωσης για την οριστικοποίηση της αίτησής του, με περιγραφή των τροποποιήσεων. Εάν οι παραλείψεις ή/και τα λάθη αφορούν μη ορθά μεταφορτωμένα αρχεία, και εφόσον μετά από σχετική ενημέρωση του υποψηφίου από τον αρμόδιο υπάλληλο ο υποψήφιος δεν αποστείλει ηλεκτρονικά εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τα ορθά δικαιολογητικά, τότε ο αρμόδιος
υπάλληλος ακυρώνει τη συγκεκριμένη αίτηση και ο υποψήφιος λαμβάνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής μήνυμα ενημέρωσης για την ακύρωση της αίτησής του με περιγραφή του λόγου ακύρωσης αυτής.
Σε περίπτωση που μετά από την ολοκλήρωση της οριστικοποίησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής, ο υποψήφιος διαπιστώσει ότι έχει συμπληρώσει εσφαλμένα στοιχεία σχετικά με τις προτιμήσεις της εξεταζόμενης γλώσσας ή του επιπέδου ή της περιοχής εξέτασης, οφείλει να υποβάλει σχετικό αίτημα διόρθωσης της αίτησής του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που οριστικοποίησε την αρχική του αίτηση. Ο αρμόδιος υπάλληλος ως μέλος της Επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα διόρθωσης του υποψηφίου, εκτελεί αρχικά την άρση οριστικοποίησης της αντίστοιχης αίτησης και καταχωρίζει τις διορθώσεις/αλλαγές που αιτείται ο υποψήφιος. Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης των διορθώσεων/αλλαγών, ο αρμόδιος υπάλληλος εκτελεί εκ νέου τη διαδικασία της οριστικοποίησης, ο υποψήφιος λαμβάνει εκ νέου μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής μήνυμα ενημέρωσης για την οριστικοποίηση της αίτησής του και εκτυπώνει το νέο ατομικό Δελτίο Εξεταζόμενου με νέο
μοναδικό κωδικό αριθμό, καθώς το προηγούμενο Δελτίο Εξεταζόμενου ακυρώνεται.
Επομένως, μετά την υποβολή της αίτησης ο υποψήφιος έχει πρόσβαση μόνο στην εκτύπωση αυτής και στην ενημέρωση της τρέχουσας κατάστασης της αίτησής του. Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται τροποποίηση της αίτησης του υποψηφίου από την αρμόδια Επιτροπή της ΔΔΕ, ο υποψήφιος ενημερώνεται για τις τροποποιήσεις αυτές στο τέλος της διαδικασίας ελέγχου των αιτήσεων, όταν λαμβάνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής μήνυμα ενημέρωσης για την οριστικοποίηση της αίτησής του με περιγραφή των τροποποιήσεων, ή αντίστοιχα για την ακύρωση της αίτησής του με περιγραφή του λόγου ακύρωσης αυτής.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.