ΥΠΑΙΘ: Σύγχρονη εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση για το σχ. έτος 2020-21. Το ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση με θέμα: Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ

Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχεται:
α) Στους μαθητές/τριες τμημάτων σχολικών μονάδων ή ολόκληρων σχολικών μονάδων που τελούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας, ως μέτρο για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, και για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν σε αυτό το καθεστώς, σύμφωνα με το πρόγραμμα που καθορίζεται από τον την Διευθυντή/ντρια σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, με ανάλογη τήρηση των μέχρι σήμερα ισχυουσών οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
β) Στους μαθητές/τριες τμημάτων σχολικών μονάδων ή ολόκληρων σχολικών μονάδων που λειτουργούν κανονικά, ήτοι δεν τελούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας, οι οποίοι δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς:
i. ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/20-8-9-2020 (Β’ 3780) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών,
ii. συνοικούν με πρόσωπο το οποίο νοσεί από κορωνοϊό COVID-19,
iii. νοσούν οι ίδιοι από κορωνοϊό COVID-19 ή
iv. έχουν υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση για τον κορωνοϊό COVID-19 και για όσο χρόνο αναμένουν την έκδοση του αποτελέσματος.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *