ΥΠΑΙΘ: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου για την οργάνωση και λειτουργία των κατασκηνώσεων του ΥΠΑΙΘ στο Ζούμπερι για το έτος 2020

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας ορίστηκε άμισθο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του τμήματος Α της περιοχής των καταλυμάτων του Y.ΠΑΙ.Θ., στο Δήμο Μαραθώνα, για το έτος 2020 και ειδικότερα για την περίοδο μέχρι την 12η Σεπτεμβρίου 2020, αποτελούμενο από τους παρακάτω:
α) κ. Ρούσκα Αθανάσιο, Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας των Συλλόγων Εργαζομένων Κεντρικών Δομών Υπουργείου (Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Γεωργίου Αλέξανδρο, μέλος του Δ.Σ. της Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π, ως εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Κεντρικών Δομών Υπουργείου Παιδείας Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π. .
β) κ. Μαρινίδη Ελένη, που υπηρετεί στην ΔΠΕ Δ’ Αθήνας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Πέγκα Γεώργιο, που υπηρετεί στην ΔΔΕ Γ’ Αθήνας, ως εκπροσώπους της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας» (Π.Ο.Σ.Υ.Π.).
γ) κ. Μαλαγάρη Θεόδωρο, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ακτύπη Δημήτριο, μέλος του Δ.Σ.της Ο.Λ.Μ.Ε., ως εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.).
δ) κ. Καπράνα Ζήση, Ειδικό Γραμματέα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας Δ.Ο.Ε. ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Κικινή Αθανάσιο, Πρόεδρο του Δ.Σ. της (Δ.Ο.Ε.), ως εκπροσώπους της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.).
ε) κα Περιστέρη Δωροθέα, Προϊσταμένη Τμήματος Στατιστικής και Ποιοτικής Επεξεργασίας Δεδομένων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Φραγκουλόπουλο Ανδρέα, αποσπασμένο εκπαιδευτικό υπάλληλο του Δ΄ Τμήματος Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο κ. Ρούσκας Αθανάσιος και αναπληρωτής
του ο κ. Καπράνας Ζήσης.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *