ΥΠΑΙΘ: Πρόσκληση συμμετοχής σε online επιμορφωτικό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) “Mediation in teaching, learning and assessment”, 18 και 19 Μαΐου 2021

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) του Συμβουλίου της Ευρώπης ανακοίνωσε την
πραγματοποίηση online σεμιναρίου (workshop), στις 18 και 19 Μαΐου 2021, με θέμα “Mediation in
teaching, learning and assessment”
.
Πληροφορίες δημοσιεύονται στον ιστότοπο: www.ecml.at/mediation.
Το σεμινάριο θα λάβει χώρα στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος του εν λόγω Κέντρου με τίτλο
“Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences” 2020-2023 και θα
εστιάσει στην πιλοτική παραγωγή και εφαρμογή υλικού για το σχέδιο “Mediation in teaching, learning and
assessment”.
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες αναμένεται να έχουν εξοικειωθεί με το σχέδιο, να
είναι σε θέση να ετοιμάζουν δικές τους εργασίες διαμεσολάβησης, να δημιουργούν διαγλωσσικές
δραστηριότητες διαμεσολάβησης και να χρησιμοποιούν τον Οδηγό Διδασκαλίας ME.T.L.A.
Προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων ενδιαφερομένων
Υποψήφιοι για το σεμινάριο μπορεί να είναι:
Εκπαιδευτές εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών Π.Ε., Δ.Ε. και εκπαίδευσης ενηλίκων,
υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό πολιτικής, εκπαιδευτικού υλικού και εγχειριδίων, διευθυντές σχολικών
μονάδων και ερευνητές.
Απαιτείται να διαθέτουν:
 Βασικές γνώσεις στους ακόλουθους τομείς: Πολυγλωσσία, πλουραλιστικές προσεγγίσεις στη
διδασκαλία των γλωσσών και την αξιολόγηση.
 Εξοικείωση με τα κάτωθι έργα του Συμβουλίου της Ευρώπης:
CEFR (2001) /Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες, όπως και CEFR Companion Volume
(2020).
 Εμπειρία σε έναν ή και τους δύο επόμενους τομείς:
-Παραγωγή επιμορφωτικού υλικού ή παράδοση επιμορφωτικών μαθημάτων.
-Παράδοση μαθημάτων αρχικής και/ή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης εκπαιδευτικών.
 Επαρκείς γνώσεις στη χρήση υπολογιστών και την πλοήγηση στο διαδίκτυο.
Επιτροπή της υπηρεσίας μας θα επιλέξει έναν (01) από τους υποψηφίους που θα συμμετάσχει στο
σεμινάριο.
Πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις όσων επιλεγούν από το σύνολο των κρατών-μελών του
Οργανισμού, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το επιμορφωτικό σεμινάριο, περιλαμβάνονται στο έγγραφο
“Nomination of participants to Workshop 1/2021” (συνημμένα).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στην υπηρεσία μας:
 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα, στα Ελληνικά, στο οποίο θα αναφέρουν την επιστημονική και
επαγγελματική τους εμπειρία και ειδικότερα αυτή που σχετίζεται με το αντικείμενο του σεμιναρίου (βλ.
συνημ. Nomination of participants).
 Τίτλο γλωσσομάθειας στην Αγγλική ή τη Γαλλική Γλώσσα, σε επίπεδο Γ2 (βάσει τίτλου σπουδών) του
Κ.Ε.Π.Α./CEFR (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες/ Common European Framework for
languages).
 Τα ανωτέρω, μαζί με τη σχετική αίτηση (συνημμένο έντυπο), αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: ampo@minedu.gov.gr.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 19 Απριλίου 2021.
Μετά το σεμινάριο, ο συμμετέχων/συμμετέχουσα υποχρεούται να μεταφέρει τις γνώσεις και εμπειρίες
του/της, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους συναδέλφους του/της και τη λοιπή εκπαιδευτική κοινότητα της
χώρας, κάνοντας κοινοποίηση κάθε σχετικής ενέργειάς του/της στην υπηρεσία μας (e-mail:
ampo@minedu.gov.gr).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *