ΥΠΑΙΘ: Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές ή ΚΕΣΥ για το 2021-2022. Από 20/05 έως και 27/05/2021 η υποβολή των αιτήσεων

Πρόσκληση στα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές ή ΚΕΣΥ για το 2021-2022 εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν όλα τα μέλη Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ., με εξαίρεση αυτούς οι οποίοι:
Α) υπηρετούν με την υποχρέωση 10ετούς παραμονής στην οργανική τους θέση και μέχρι τη συμπλήρωση αυτής από το ΦΕΚ μετάταξής τους, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3528/2007.
Β) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά την 31-08-2021.
Γ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά την 31-08-2021.
Δ) είναι νεοδιόριστοι (ΦΕΚ διορισμού 241/Γ΄/9-3-2020) και υπάγονται στις προβλέψεις του άρθρου 62, παρ. 5α του 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

  1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τα ενδιαφερόμενα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.
    α. αν η οργανική τους θέση βρίσκεται σε ΣΜΕΑΕ, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
    β. αν η οργανική τους θέση βρίσκεται σε ΚΕΣΥ, στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης με έναν από τους κάτωθι τρόπους:

(i) Ηλεκτρονικά με αποστολή των σχετικών αρχείων (αίτησης και δικαιολογητικών) στα e-mail των υπηρεσιών (βλ. παράρτημα III) που ανήκουν οργανικά. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής αποστολής των αρχείων οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνυποβάλουν εκτός των άνωθεν και το αρχείο (pdf) της Υπεύθυνης Δήλωσης που θα εξάγουν από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Στην εν λόγω ιστοσελίδα υπάρχουν σχετικές οδηγίες. Η ταυτοποίηση εκεί διενεργείται μέσω των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Ο υποψήφιος θα επιλέξει «Δήλωση με ελεύθερο κείμενο» όπου στο κείμενο θα βεβαιώνει ότι «θα αποστείλω ηλεκτρονικά την αίτηση απόσπασής μου σε φορείς ως ΕΕΠ ή ΕΒΠ και τα συνημμένα δικαιολογητικά αυτής στη ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΠΔΕ….» και στον αποδέκτη της ΥΔ θα αναγράφεται η σχετική ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΠΔΕ.
(ii) Ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή και ως εξαιρετικά επείγον) αυστηρά εντός της οριζόμενης προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται και φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας.
(iii) Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτός ένας από τους δύο προαναφερόμενους τρόπους και μόνο τότε, επιτρέπεται η μετάβαση στις υπηρεσίες (ΠΔΕ, ΔΠΕ, ΔΔΕ) ύστερα από τον καθορισμό σχετικού ραντεβού.
Στην περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής το μήνυμα που θα στείλει ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει την εξής μορφή:
Θέμα: ΕΕΠ ή ΕΒΠ αίτηση απόσπασης_ Επώνυμο (Αριθμός Μητρώου)
Σώμα email: Επώνυμο, όνομα, ΑΜ, κλάδος, τύπος αίτησης (απόσπαση σε περιοχή ή ΚΕΣΥ)
π.χ. Θέμα: ΕΕΠ_ Παπαδόπουλος (123456)
Σώμα email: Παπαδόπουλος Γεώργιος, 123456, ΠΕ23, απόσπαση από περιοχή σε περιοχή
Επισήμανση: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ψηφιοποιήσουν σε ξεχωριστό αρχείο pdf την αίτηση και σε ξεχωριστό αρχείο pdf τα δικαιολογητικά, με χαμηλή ανάλυση σάρωσης για μικρότερο όγκο. Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι πολλές σελίδες (πχ πάνω από 15) μπορούν να τα αποστείλουν σε δύο αρχεία. Το κάθε συνημμένο αρχείο πρέπει να έχει τίτλο Επώνυμο αίτηση απόσπασης, Επώνυμο δικαιολογητικά 1, Επώνυμο _δικαιολογητικά 2. Εάν το email έχει μεγάλο όγκο μπορούν να σταλούν δύο ξεχωριστά με ευκρινή την αρίθμηση στον τίτλο.

  1. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν έως δέκα (10) αθροιστικά περιοχές απόσπασης (Α/θμιας ή/και Β/θμιας) και Κ.Ε.Σ.Υ.
    Οι υποψήφιοι ΕΕΠ με επάρκεια στη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) και της Ελληνικής Γραφής Braille (ΕΓΒ) και οι υποψήφιοι ΕΒΠ με επάρκεια στη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) -εφόσον το επιθυμούν- οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση (με χρήση του ίδιου εντύπου) και για ή μόνο για ΕΝΓ-ΕΓΒ η οποία θα εξεταστεί κατά προτεραιότητα, στις περιοχές που θα δηλώσουν στο σχετικό πεδίο της αίτησης.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.