ΥΠΑΙΘ: Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2020-2021. Από 18 έως 26/3 η υποβολή αιτήσεων

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2020-2021 εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. είναι αρμόδιο για μεταθέσεις
i) μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού α) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, β) σε Κ.Ε.Σ.Υ. γ) ειδικών κατηγοριών και δ) αμοιβαίες μεταθέσεις και
ii) μελών του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού α) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, β) μεταθέσεις
ειδικών κατηγοριών και γ) αμοιβαίες μεταθέσεις.
1.1 Υποβολή
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 18/3/2021 έως 26/3/2021.
Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις
αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 10 ημέρες από την ανακοίνωση των
μεταθέσεων.
Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ των
μεταταγμένων (ΦΕΚ 1891/Γ΄/23-11-2020) εντός της περιοχής μετάταξής τους και όσων ακόμα είναι στη διάθεση των ΠΥΣΕΕΠ καθώς και οι αιτήσεις βελτίωσης θέσης εντός της ίδιας περιοχής από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων ΣΜΕΑΕ.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης δεν έχουν τα νεοδιόριστα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ (ΦΕΚ διορισμού
241/Γ΄/9-3-2020) τα οποία υπάγονται στους περιορισμούς του άρθρου 62, παρ. 5α του ν. 4589/2019
(ΦΕΚ 13 Α΄) όπως τροποποιήθηκε.

Τρόπος υποβολής των αιτήσεων
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τα ενδιαφερόμενα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ.
α) αν η οργανική τους θέση βρίσκεται σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης,
β) αν η οργανική τους θέση βρίσκεται σε Κ.Ε.Σ.Υ., στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
με έναν από τους κάτωθι τρόπους:
(i) Ηλεκτρονικά με αποστολή των σχετικών αρχείων (αίτησης και δικαιολογητικών) στα email των
υπηρεσιών (βλ. παράρτημα IV) που ανήκουν οργανικά.
Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής αποστολής των αρχείων οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν
εκτός των άνωθεν και το αρχείο (pdf) της Υπεύθυνης Δήλωσης που θα εξάγουν από την Ενιαία Ψηφιακή
Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Στην εν λόγω ιστοσελίδα υπάρχουν σχετικές οδηγίες. Η
ταυτοποίηση εκεί διενεργείται μέσω των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Ο υποψήφιος θα επιλέξει
«Δήλωση με ελεύθερο κείμενο» όπου στο κείμενο θα βεβαιώνει ότι «θα αποστείλω ηλεκτρονικά την
αίτηση μετάθεσής μου ως ΕΕΠ ή ΕΒΠ και τα συνημμένα δικαιολογητικά αυτής στη ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΠΔΕ….» και
στον αποδέκτη της ΥΔ θα αναγράφεται η σχετική ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΠΔΕ.
(ii) Ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή και ως εξαιρετικά επείγον) αυστηρά εντός της οριζόμενης
προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται και φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας.
(iii) Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτός ένας από τους δύο προαναφερόμενους τρόπους και μόνο τότε,
σύμφωνα και με την αριθ. Δ1α/Γ.Π/οικ.213805/3-3-2021 (ΦΕΚ 843 Β΄/03-03-2021) Κ.Υ.Α. [που ορίζει ότι
από τα μέτρα της απαγόρευσης του περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών εξαιρείται η μετάβαση σε
δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για
κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης] δύναται η αίτηση να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο για το λόγο αυτό άτομο. Για τον καθορισμό
του ραντεβού εφιστάται η προσοχή στους αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου καθώς και στα μέλη ΕΕΠΕΒΠ για τις έγκαιρες ενέργειές τους.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.