ΥΠΑΙΘ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό για το σ. έτος 2021/22 και από το ημ. έτος 2022 για το Ν. Ημισφαίριο. Τα δικαιολογητικά, οι θέσεις, τα επιμίσθια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό για το σ. έτος 2021/22 και από το ημ. έτος 2022 για το Ν. Ημισφαίριο εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.
Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 10-3-2021 μέχρι 28-3-2021 και ώρα 23:59.

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη
https://dipode-aitisi.sch.gr.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης στο εξωτερικό έχουν δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι ανήκουν στους κλάδους/ειδικότητες του Παραρτήματος ΙΙΙ της πρόσκλησης, εφόσον:
α) έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτική υπηρεσία, από τα οποία τρία (3) έτη διδακτική υπηρεσία σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως και τις 31-8-2021, μετά το ΦΕΚ διορισμού και
β) έχουν πιστοποιημένα καλή γνώση (Β2/Β2) της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή εναλλακτικά μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους.
γ) Για τις περιπτώσεις που απαιτείται διδασκαλία σε δύο γλώσσες οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) της γλώσσας της χώρας υποδοχής.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Οι αιτήσεις της παρούσας εγκυκλίου αφορούν σε αποσπάσεις με επιμίσθιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τις παρατάσεις αποσπάσεων εξωτερικού, πέραν της τριετίας, ακολουθείται η διαδικασία της αριθμ. 21158/Η2/23-02-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΩΦ46ΜΤΛΗ-6ΕΓ) εγκυκλίου «Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2021-2022 και το ημερολογιακό έτος 2022 του Νοτίου Ημισφαιρίου»

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.