ΥΠΑΙΘ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον χαρακτηρισμό Σχολικών Μονάδων ως Πρότυπων ή πειραματικών. Από 2 έως 23 Μαρτίου η υποβολή των αιτήσεων

Η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων εξέδωσε πρόσκληση μέσω της οποίας κ α λ ε ί τις ενδιαφερόμενες δημόσιες σχολικές μονάδες να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το χαρακτηρισμό τους ως α) Π.Σ. ή β) ΠΕΙ.Σ. ή γ) Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ με σκοπό τον χαρακτηρισμό τους ως Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) ή Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) σε όλη την επικράτεια.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021 έως και Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021 και ώρα 15.00.

Ο Διευθυντής/ρια ή ο Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας υποβάλλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον χαρακτηρισμό της ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με το «Υπόδειγμα Α’». Η αίτηση υποβάλλεται εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο Κεφάλαιο Α’ και συνοδεύεται από:
α) Επιστολή-παρουσίαση των λόγων που αιτείται την ένταξη της σχολικής μονάδας αα) στο δίκτυο των Π.Σ. ή αβ) στο δίκτυο των ΠΕΙ.Σ. ή αγ) σε οποιοδήποτε από τα δύο (2) δίκτυα, έως τριακόσιες (300) λέξεις,
β) Βεβαίωση, η οποία αναφέρει την πράξη του συλλόγου διδασκόντων, σύμφωνα με την οποία ελήφθη η απόφαση για την υποβολή της εν λόγω αίτησης και
γ) Έκθεση/φόρμα σύμφωνα με το «Υπόδειγμα Β’»

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλει αίτηση για τον χαρακτηρισμό σχολικής μονάδας, η οποία υπάγεται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με το «Υπόδειγμα Γ’». Η αίτηση υποβάλλεται εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο Κεφάλαιο Α’ και συνοδεύεται από:

α) Επιστολή-παρουσίαση των λόγων που αιτείται την ένταξη της σχολικής μονάδας αα) στο δίκτυο των Π.Σ. ή αβ) στο δίκτυο των ΠΕΙ.Σ. ή αγ) σε οποιοδήποτε από τα δύο (2) δίκτυα, έως τριακόσιες (300) λέξεις και
β) Έκθεση/φόρμα σύμφωνα με το «Υπόδειγμα Δ’»


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *