ΥΠΑΙΘ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης και ορισμός Συντονιστών Κολύμβησης σχολικού έτους 2020 – 2021

Απόφαση με την οποία καλούνται οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής οι οποίοι/ες υπηρετούν σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, όπως υποβάλλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης αίτηση για τη διάθεση (μερική ή ολική) ή/και την απόσπασή τους προκειμένου να διδάξουν το αντικείμενο της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2020-2021.
Κριτήρια επιλογής κατά σειρά προτεραιότητας για τους/τις αιτούντες/σες εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11 είναι:

  1. να έχουν κύρια ειδικότητα κολύμβησης,
  2. να έχουν δευτερεύουσα ειδικότητα κολύμβησης,
  3. να έχουν ειδικότητα στα αθλήματα του υγρού στίβου,
  4. να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή στο άθλημα της κολύμβησης – σύμφωνα με το Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/τ.Α/17-06-1999) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  5. να προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου τους, ότι έχουν διδαχθεί το αντικείμενο της κολύμβησης.
    Τονίζεται ότι σύμφωνα με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας και τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου της κολύμβησης, είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και μέσα στο νερό.
  6. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *