ΥΠΑΙΘ: Πρόσκληση για επιλογή 800 Συμβούλων Εκπαίδευσης

Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την προκήρυξη .

Οι αιτήσεις – δηλώσεις για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μαζί με τα ως άνω αναγκαία δικαιολογητικά, από 19 – 4 – 2022 έως 9 – 5 -2022 και ώρα23:59.

Επισημαίνεται ότι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας δεν είναι δυνατή ητροποποίησή της.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *