ΥΠΑΙΘ: Προκήρυξη για πρόσληψη ακαδημαϊκού υποτρόφου για το τμήμα Τεχνών, Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ακαδημαϊκού υποτρόφου για το τμήμα Τεχνών, Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι την 4/10/2021

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των εργαστηρίων  των ωρών διδασκαλίας και το ερευνητικό έργο που θα παρέχει ο προσλαμβανόμενος), Ακαδημαϊκού Υποτρόφου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρ. 29 του Ν. 4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 19 του Ν. 4452/2017 και ισχύει σήμερα, επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, είτε κατόχους διδακτορικού διπλώματος είτε  υποψήφιους διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.

Ο Ακαδημαϊκός Υπότροφος που θα επιλεγεί πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες του κάτωθι γνωστικού αντικειμένου στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας για το ακαδημαϊκό έτος 2021– 2022.

“Ερευνητική Παιδαγωγική και Οικολογία: Ψυχοπαιδαγωγικές διαστάσεις”

Το επιστημονικό πεδίο: “Ερευνητική Παιδαγωγική και Οικολογία: Ψυχοπαιδαγωγικές διαστάσεις” αφορά στην εκπαιδευτική έρευνα ως αντικείμενο μελέτης και πεδίο κοινωνικών αναπαραστάσεων αναδεικνύοντας σχέσεις πολιτισμού – φύσης, μιας ισορροπίας με διάρκεια, εκτιμώντας τις έννοιες της πολυπλοκότητας, της διαφορετικότητας, αλλά και συγχωνεύοντας κοινές ηθικές, εμπειρικές και αισθητικές ανησυχίες. Εστιάζει σε εργαλεία εφαρμογής μεθόδων και πρακτικών που υιοθετούνται κατά την εκπαιδευτική έρευνα, θέτοντας την εικόνα της φύσης στο επίκεντρο του κοινού κοινωνικού νοήματος. Περιλαμβάνει αναπαραστάσεις συμβιωτικής σχέσης ανθρώπου με τη φύση και της ανατροπής της κυριαρχίας του ανθρώπου στη φύση και πώς προβάλλονται στο επίπεδο της κουλτούρας. Ασχολείται με τη μελέτη ψυχοκοινωνικών διαστάσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την οικολογική διερεύνηση περιβαλλοντικών παραμέτρων και τον σχεδιασμό περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Τέλος, μελετά τις προκλήσεις σε επίπεδο εγχώριας εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς και τις εκπαιδευτικές πολιτικές για την αειφορία και τη βιωσιμότητα στην Ευρώπη.

To αντικείμενο απασχόλησης του Ακαδημαϊκού Υποτρόφου που θα επιλεγεί (διδακτικό, ερευνητικό, επιστημονικό και οργανωτικό, θα καθοριστεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμά του και τις εν γένει ανάγκες του.

Ως πλήρης απασχόληση θεωρείται το σύνολο των σαράντα (40), εκ των οποίων κατ’ ελάχιστο έξι (6) και μέγιστο δεκαέξι (16) διδακτικό θεωρητικό και εργαστηριακό έργο και το υπόλοιπο ερευνητικό.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή μέχρι και την 04.10.2021 , στη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Παν/μίου – Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100, τηλ.2661087863

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων στις οποίες θα αναφέρεται και το γνωστικό αντικείμενο, θα πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής:

  1.  Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα (εις διπλούν).
  2.  Υπόμνημα δημοσιευμάτων ή φάκελο εργασιών (εις διπλούν).
  3.  Αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους.  Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν  χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ.
  4.  Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (αν υπάρχουν).
  5. Για τους πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει, εκτός από τα λοιπά δικαιολογητικά, να υποβάλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Όποιος επιλεγεί και δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή μέλος ΔΕΠ άλλου  ΑΕΙ θα πρέπει να προσκομίσει άμεσα γνωματεύσεις ιατρών: (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου (είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών) στις οποίες να πιστοποιείται η καταλληλότητα από άποψη υγείας να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης (άρθρο 7, Ν. 4210/2013, τ. Α΄ 254).

Επίσης, για όποιον επιλεγεί, και δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή μέλος ΔΕΠ άλλου  ΑΕΙ,  η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:    

α) Πιστοποιητικό Γέννησης Δήμου ή Κοινότητας από το οποίο θα προκύπτει ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας.

β) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ του αρμοδίου στρατολογικού γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει καμία χρηματική υποχρέωση για αυτές ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

γ)   Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης.

Όποιος επιλεγεί και είναι δημόσιος υπάλληλος ή μέλος ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ θα πρέπει να προσκομίσει άμεσα σχετική άδεια από την υπηρεσία του. 

Η πρόσληψη Ακαδημαϊκού/ων Υποτρόφου/ων βάσει της παρούσας Προκήρυξης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με  όσα ορίζονται στην υποπαράγραφο «γ της παρ. 4 του άρθρ. 19 του Ν. 4452/2017 και εφόσον εγκριθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις. 

Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη μέρα από 10:00-13:00 από τη Γραμματεία του Τμήματος  Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100, τηλ.2661087863.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *