ΥΠΑΙΘ: Παρατάσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στην Τουρκία

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στην Τουρκία, πέραν της εξαετίας, για το σχολικό
έτος 2021-2022 χωρίς επιμίσθιο ύστερα από αίτησή τους

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικού-ιερέα στο Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης
Κωνσταντινούπολης, για το σχολικό έτος 2021-2022 χωρίς επιμίσθιο, ύστερα από αίτησή
του

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *