ΥΠΑΙΘ-Μόνιμοι διορισμοί: Εκδόθηκε η εγκύκλιος. Από 25 έως 27 Ιουλίου η υποβολή των αιτήσεων – δηλώσεων περιοχών

Εκδόθηκε η εγκύκλιος με θέμα: Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α ́ 13)

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο.

Ο ι α ι τ ή σ ε ι ς – δ η λ ώ σ ε ι ς π ε ρ ι ο χ ώ ν π ρ ο τ ί μ η σ η ς / μ ο υ σ ι κ ώ ν σ χ ο λ ε ί ω ν υ π ο β ά λ λ ο ν τ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά μ έ σ ω τ ο υ Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο υ Π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ο ύ
Σ υ σ τ ή μ α τ ο ς Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ Π ρ ω τ ο β ά θ μ ι α ς κ α ι Δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς ( Ο . Π . Σ Υ . Δ . ) ( h t t p s : / / o p s y d . s c h . g r ) ,
α π ό τ η Δ ε υ τ έ ρ α 2 5 Ι ο υ λ ί ο υ έ ω ς κ α ι τ η ν Π α ρ α σ κ ε υ ή 2 9 Ι ο υ λ ί ο υ 2 0 2 2

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *