ΥΠΑΙΘ: Μετατροπή Δημοσίων ΙΕΚ σε Πειραματικά η Θεματικά. Κριτήρια – Διαδικασία

Απόφαση με θέμα: Εξειδίκευση των κριτηρίων της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και διαδικασία επιλογής για τη μετατροπή λειτουργούντων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Πειραματικά ή Θεματικά Ι.Ε.Κ. εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση.

Όπως προβλέπεται στην απόφαση . . .

Τα Πειραματικά Ι.Ε.Κ. είναι μονάδες παροχής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες στοχεύουν στην υποστήριξη του πειραματισμού και της πιλοτικής εφαρμογής καινοτομιών στο σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης και συμβάλλουν στον καλύτερο σχεδιασμό της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και την πιλοτική εφαρμογή μεθόδων κατάρτισης, ώστε να καλλιεργηθούν και διαχυθούν οι βέλτιστες εκπαιδευτικές μέθοδοι, πρακτικές και εργαλεία σε ολόκληρο το σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης.
Τα Θεματικά Ι.Ε.Κ. είναι μονάδες παροχής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες στοχεύουν στην υποστήριξη μίας ολιστικής εφαρμογής και λειτουργίας ειδικοτήτων, που αντιστοιχούν σε στοχευμένους αναπτυξιακούς τομείς της οικονομίας, με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων λειτουργίας και εφαρμογής καλών πρακτικών.
Τα Θεματικά Ι.Ε.Κ. καθορίζονται βάσει της ομάδας προσανατολισμού που προτίθενται να υποστηρίξουν, ανά τομέα ειδικοτήτων.

Kριτήρια για τη μετατροπή λειτουργούντων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Πειραματικά ή Θεματικά Ι.Ε.Κ. είναι τα ακόλουθα:
α) Εξωστρέφεια: Το κριτήριο της εξωστρέφειας περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την προώθηση και την υλοποίηση πρωτοβουλιών, συνεργειών, συμπράξεων, συνεργασιών, στρατηγικών και δράσεων που αφορούν την ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση της επαγγελματικής κατάρτισης. Συγκεκριμένα συνεκτιμώνται:
α.1) Φιλοξενία δράσεων που προάγουν την καινοτομία και καθιστούν το Ι.Ε.Κ. ελκυστικό, ανοιχτό στην κοινωνία μέσω ανάληψης πρωτοβουλιών εξωστρέφειας, όπως προώθηση συνεργασιών, διαμόρφωση και μεταφορά καλών πρακτικών, επιδίωξη αμφίδρομων δράσεων και ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), με ευρωπαϊκά και διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα, με την τοπική επιχειρηματική και οικονομική κοινότητα, με επιμελητήρια, με κρατικούς και κοινωνικούς φορείς, με αναγνωρισμένες προσωπικότητες στον χώρο της ΕΕΚ και της αγοράς εργασίας, με εμπορικούς συλλόγους,
σωματεία, και άλλους κοινωνικούς εταίρους καθώς και με τις δημοτικές αρχές.
α.2) Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, επιστημονικά συνέδρια, δράσεις που αναδεικνύουν το Ι.Ε.Κ. ως
κέντρο κατάρτισης και δημιουργίας, που καθιστούν τον καταρτιζόμενο το επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του προσφέρουν ευκαιρίες για να βιώσει επιτυχίες και να αναπτύξει την αυτοεκτίμησή του.
α.3) Συμμετοχή σε ευρωπαϊκές ή/και διεθνείς εκδηλώσεις, σε προγράμματα επιχειρηματικότητας, σε παγκόσμιους ή εθνικούς διαγωνισμούς, υλοποίηση ευρωπαϊκών/διεθνών σχεδίων.
β) Συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις: Το κριτήριο της καινοτομίας διαμορφώνεται ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που συγκεντρώνει νεωτεριστικές ιδέες με τρόπο ώστε να επηρεάζει θετικά την κατάρτιση, την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία. Συγκεκριμένα συνεκτιμώνται:
β.1) Λειτουργία πειραματικών ειδικοτήτων ή πιλοτικών προγραμμάτων κατάρτισης τα οποία έχουν διαμορφωθεί σε συνεργασία με Α.Ε.Ι., επιμελητήρια, επιχειρήσεις και κοινωνικoύς εταίρους.
β.2) Δυνατότητα παροχής προγραμμάτων εξ αποστάσεως κατάρτισης στην Ε.Ε. και διεθνώς, δρομολόγηση μακροπρόθεσμων συνεργειών για την εκπόνηση κοινών προγραμμάτων σπουδών, συμμετοχή καταρτιζόμενων από χώρες του εξωτερικού σε ξενόγλωσσα προγράμματα στην Ελλάδα, ανταλλαγές καταρτιζόμενων, ακαδημαϊκών, ερευνητών και τεχνογνωσίας, καθώς και άλλες παρόμοιες δράσεις.
β.3) Επιδίωξη συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης, την αξιοποίηση των τεχνολογιών για την προβολή και τη δημοσιότητα του ΙΕΚ και των καλών πρακτικών του, την επιμόρφωση σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής, την ευαισθητοποίηση σε θέματα εθελοντισμού και περιβαλλοντικής συνείδησης καθώς και τη στόχευση σε δράσεις για την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων.
β.4) Δράσεις για την καλλιέργεια ευρωπαϊκής συνείδησης και την συμμετοχικότητα των καταρτιζόμενων.
β.5) Προαγωγή της ψηφιοποίησης για παροχή υψηλής ποιότητας κατάρτισης, εξοικονόμηση πόρων και ταχύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, δυνατότητα πρόσβασης σε βιβλιοθήκη με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, αξιοποίηση των υποδομών και του εξοπλισμού, εκτός διδακτικού ωραρίου, για την παροχή υπηρεσιών στην τοπική κοινωνία.
γ) Υποδομές
γ.1) Ύπαρξη κτηριακών και εργαστηριακών υποδομών που πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας, εργονομίας, ποιότητας και χρηστικότητας για χώρους διεξαγωγής επαγγελματικής κατάρτισης, σωστή συντήρηση των εγκαταστάσεων, λειτουργική κατάσταση καθώς και δυνατότητα πρόσβασης σε καταρτιζόμενους με αναπηρία, στο σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται από το Ι.Ε.Κ.
γ.2) Συνέργειες και συμπράξεις του Ι.Ε.Κ. με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα καθώς και με φορείς δημόσιου ή κοινωφελούς χαρακτήρα για αξιοποίηση κοινών πόρων, αποτελεσματική κατανομή και ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, ειδικοί χώροι, εξοπλισμός, διαθέσιμα μέσα, οικονομικοί πόροι του Ι.Ε.Κ).
γ.3) Ύπαρξη σύγχρονου εξοπλισμού και αξιοποίησή του για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών κατάρτισης, γραμματειακής υποστήριξης, επικοινωνίας, ενημέρωσης, εξυπηρέτησης κοινού και δημοσιοποίησης του έργου του Ι.Ε.Κ.

Διαδικασία υποβολής αιτημάτων
Για τη μετατροπή λειτουργούντων δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. σε Πειραματικά ή Θεματικά, μπορούν να ακολουθηθούν οι εξής διαδικασίες:
α) Η διεύθυνση του Ι.Ε.Κ. υποβάλλει ηλεκτρονικά, σχετικό αίτημα, συνοδευόμενο από πλήρη τεκμηρίωση αναφορικά με τα κριτήρια του άρθρου 2 της παρούσας στη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Η εισήγηση της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης για την μετατροπή λειτουργούντων ΙΕΚ σε Πειραματικά ή Θεματικά σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 2 της παρούσας, διαβιβάζεται στον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, προκειμένου να ακολουθηθεί η από τον νόμο προβλεπόμενη διαδικασία.
Οι σχετικές αιτήσεις των Ι.Ε.Κ. υποβάλλονται μέχρι τον Δεκέμβριο κάθε έτους προκειμένου να αξιολογηθούν για το επόμενο έτος κατάρτισης, ή
β) Η Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης υποβάλλει εισήγηση αναφορικά με τα κριτήρια του άρθρου 2 της παρούσας στον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας για τη μετατροπή λειτουργούντων Ι.Ε.Κ. σε Πειραματικά ή Θεματικά σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 2 της παρούσας.
γ) Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης, για τη μετατροπή και λειτουργία Θεματικών
και Πειραματικών ΙΕΚ από το έτος κατάρτισης 2021 – 2022, η Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης υποβάλλει εισήγηση αναφορικά με τα κριτήρια του άρθρου 2 της παρούσας, στον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

Διαδικασία επιλογής
Τα στάδια που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι:
α) γνωμοδότηση από την Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.).
β) εισήγηση από το Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), στην οποία λαμβάνεται υπόψη και η γνωμοδότηση της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.).
Η εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) υποβάλλεται στον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.
γ) η σχετική υπουργική απόφαση μετατροπής δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Πειραματικά ή Θεματικά Ι.Ε.Κ. εκδίδεται από το
Τμήμα Γ’ Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης.


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *