ΥΠΑΙΘ: Μετακίνηση εκπαιδευτικών σε άλλη περιφέρεια και σε νησιά

Με έγγραφο που εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ γίνεται γνωστό ότι προβλέπεται εξαίρεση από τις περιοριστικές διατάξεις, για τους εργαζόμενους, όπως είναι το εκπαιδευτικό προσωπικό που μετακινείται σε άλλη περιφέρεια ή/και σε νησιά για λόγους μετάβασής του από και προς την εργασία υπό καθεστώς μόνιμης ή προσωρινής απασχόλησης οιασδήποτε μορφής.

Οι εκπαιδευτικοί για το σκοπό αυτό θα πρέπει να φέρουν κατά τη μετακίνησή τους
οποιοδήποτε κατάλληλο έγγραφο που να πιστοποιεί την ιδιότητα και τον τόπο εργασίας τους, όπως
βεβαίωση της/του Διευθύντριας/ντή τους ή του/της Προϊσταμένου/νης τους ή έστω και αντίγραφο
μισθοδοσίας τους

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.