ΥΠΑΙΘ: Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα ονόματα

Ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘ οι αποφάσεις για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικά Σχολεία
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικής και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση, σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών και σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.