ΥΠΑΙΘ-Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π: 16/12/2020 η ημερομηνία εκλογής για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων

Απόφαση με θέμα: «Προκήρυξη ημερομηνίας εκλογής για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των
υπαλλήλων στο Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση.

Όπως προβλέπεται στην προκήρυξη ορίζεται η 16η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη, ως ημερομηνία εκλογής για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων, και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ήτοι των υπό στοιχείο α έως δ της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α΄179) και ειδικότερα:
α. των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) που αποτελούν αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,
β. των διοικητικών υπαλλήλων των ισοτίμων προς τα δημόσια ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο (άρθρο 65 του ν. 1566/1985, Α΄ 167),
γ. των διοικητικών υπαλλήλων των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δ.Ι.Ε.Κ.),
δ. των διοικητικών υπαλλήλων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που από ειδικές διατάξεις υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η εκλογή θα διεξαχθεί στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το επί της οδού Α. Παπανδρέου 37 στο Μαρούσι, όπου εδρεύει το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.).
Οι ανωτέρω μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που υπηρετούν σε υπηρεσίες του Νομού Αττικής θα ψηφίσουν στο κτίριο του Υπουργείου το επί της οδού A. Παπανδρέου 37.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *