ΥΠΑΙΘ: Η ετήσια έκθεση της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ η ετήσια έκθεση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

Η έκθεση σε μορφή pdf 

Το Συμβούλιο της Αρχής, στην πρώτη συνεδρία του, με την υπ’ αριθμ. 1/07-01-2019 Πράξη του, αποφάσισε να εστιάσει την Έκθεση του 2019 στη μελέτη δεδομένων της εκπαίδευσης που καταχωρίζονται σε πληροφοριακά συστήματα εθνικής κλίμακας υπαγόμενα στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας.

Από τα υπάρχοντα συστήματα, σημαντικότερο θεωρήθηκε, για τις ανάγκες της Έκθεσης και τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., το πληροφοριακό σύστημα MySchool, όπου καταχωρίζονται όλα τα δεδομένα που αφορούν μαθητές και εκπαιδευτικούς και την καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Επίσης, το Συμβούλιο της Αρχής στην ανωτέρω συνεδρία του έκρινε ως υψηλού ενδιαφέροντος για την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και τη μελέτη των κεντρικών διαδικτυακών υπηρεσιών για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η μελέτη των αποθετηρίων του «Φωτόδεντρου» και του ιστότοπου «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία», τα οποία αποτελούν τις κεντρικές διαδικτυακές υπηρεσίες ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *