ΥΠΑΙΘ: Επιλογή διδακτικού προσωπικού και υποψηφίων στελεχών διοίκησης για τα Ευρωπαϊκά σχολεία

Απόφαση με θέμα: Διαδικασία επιλογής διδακτικού προσωπικού και υποψηφίων στελεχών διοίκησης για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση.

Προσόντα, όροι, διάρκεια απόσπασης Εκπαιδευτικό και Εποπτικό Προσωπικό (Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγοί, Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι, Βιβλιοθηκονόμοι)

 1. Υποψήφιοι για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και τα σχολεία διεθνών οργανισμών είναι μόνιμοι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν άριστη γνώση μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική και αυξημένα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθ. 16 του ν. 4415/16 (Α΄ 159) και τον Κανονισμό για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.: 2011-04-D-14-en-13).
 2. Το «Εκπαιδευτικό και Εποπτικό Προσωπικό» που διορίζεται, τοποθετείται ή αποσπάται σε Ευρωπαϊκά Σχολεία, αναφέρεται στα άρθρα 1, 6β και 10 του Κανονισμού για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.
  Ειδικότερα, στη διαδικασία επιλογής μετέχουν μόνιμοι δημόσιοι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  α) Έχουν άριστη γνώση της επίσημης γλώσσας της χώρας στην οποία λειτουργούν τα Ευρωπαϊκά Σχολεία ή μιας από τις γλώσσες εργασίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων (αγγλική, γαλλική, γερμανική). Τα αποδεικτικά γλωσσομάθειας που πιστοποιούν την άριστη γνώση της ξένης γλώσσας και θα πρέπει να υποβληθούν από τον υποψήφιο, είναι όσα προβλέπονται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως ισχύει.
  β) Εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον τετραετή συνολική και αναγνωρισμένη διδακτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα, μέχρι τις 31 Αυγούστου του σχολικού έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση. Στην προϋπηρεσία προσμετράται τυχόν παράλληλη υπηρέτηση σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης.
  γ) Έχουν πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α’ επιπέδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΑΣΕΠ.
 3. Η θητεία απόσπασης είναι μέχρι εννέα (9) έτη με την επιφύλαξη των άρθρων 28 έως και 35 του Κανονισμού για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και των Κανονισμών για το διορισμό και την Αξιολόγηση των Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών, ως ισχύουν.
  Η θητεία υποδιαιρείται σε 3 περιόδους, σύμφωνα με τον Κανονισμό για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία :
 • μία πρώτη, δοκιμαστική, περίοδο δύο ετών. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους θα πραγματοποιείται αξιολόγηση,
 • μία δεύτερη περίοδο τριών ετών. Κατά τη διάρκεια του πέμπτου έτους θα πραγματοποιείται μια δεύτερη αξιολόγηση,
 • τέλος, μετά και τη δεύτερη θετική αξιολόγηση, ακολουθεί μία τρίτη περίοδος τεσσάρων ετών.
  Για τους σκοπούς της παρούσας και των άρθρων 28 και 29 (α) (iii) και (iv) του Κανονισμού για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία θεωρείται ότι ο χρόνος απόσπασης του εκπαιδευτικού λογίζεται από την έναρξη του πρώτου έτους απόσπασης, αν ο χρόνος ανάληψης υπηρεσίας του εκπαιδευτικού πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1ης Σεπτεμβρίου έως και 31ης Δεκεμβρίου αυτού του πρώτου έτους απόσπασης. Στην περίπτωση που η απόσπαση πραγματοποιείται από την 1η Ιανουαρίου και μετά, η απόσπαση για τους σκοπούς της παρούσας και των άρθρων 28 και 29(α)(iii) και (iv), όπως ανωτέρω, θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί από την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου σχολικού έτους. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να χορηγείται η παράταση ενός έτους που αναφέρεται παραπάνω μετά το τέλος των εννέα ετών.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή, εκπαιδευτικός ο οποίος τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου Κώδικα.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *