ΥΠΑΙΘ: Εισαγωγή, χωρίς εξετάσεις, Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε. καθώς και αποφοίτων Λυκείων χωρών της Ε.Ε. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οδηγίες

Οδηγίες για την εισαγωγή Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε. καθώς και αποφοίτων Λυκείων χωρών της Ε.Ε. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, εκδόθηκαν από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τις οδηγίες.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ

 1. Η επιλογή αυτών που εισάγονται στις Σχολές ή στα Τμήματα γίνεται με απόφαση του Υπουργού
  Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα τμήματα και οι σχολές που εισάγονται οι υποψήφιοι
  αναγράφονται στο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου.
 2. Οι υποψήφιοι εισάγονται χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις και με κριτήριο επιλογής το γενικό βαθμό
  πρόσβασης για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή το βαθμό
  απολυτηρίου για τους υποψηφίους άλλων χωρών.
 3. Οι υποψήφιοι, που θα εισαχθούν σε Σχολή ή Τμήμα, για να εγγραφούν πρέπει να έχουν
  βεβαίωση των διδασκαλείων Ελληνικής Γλώσσας των Πανεπιστημίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης ή
  πιστοποιητικό τουλάχιστον επιπέδου Β2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ότι γνωρίζει την ελληνική
  γλώσσα. Αν κάποιος υποψήφιος δεν έχει τη βεβαίωση αυτή, μπορεί να κάνει την εγγραφή του τον
  αμέσως επόμενο χρόνο από την εισαγωγή του, αφού θα έχει αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή. Σε
  αντίθετη περίπτωση, ο εισαγόμενος χάνει το δικαίωμα εγγραφής του.
  Ειδικά οι επιτυχόντες τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022, μπορούν
  να εγγραφούν μέσα στην προθεσμία εγγραφής των νεοεισαγομένων φοιτητών με την οικεία
  ειδική κατηγορία του επόμενου ή μεθεπόμενου έτους, εφόσον προηγουμένως έχουν αποκτήσει
  τη βεβαίωση αυτή.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *