ΥΠΑΙΘ: Εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων. Τι ισχύει. Από 15 έως 30/6 οι εξετάσεις

Απόφαση με θέμα: Εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση.

Ειδικά και αποκλειστικά για την εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου των
Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-22 ισχύουν κατά παρέκκλιση των κείμενων
διατάξεων τα εξής:

 1. Τα θέματα στα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι μαθητές για την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη
  Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου είναι: Ρυθμός, Ακουστική ικανότητα, Φωνητική ικανότητα, και
  προαιρετικά ένα Μουσικό Όργανο (ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον
  της Κατωτέρας Σχολής.
  Κάθε ένα από τα θέματα αυτά αξιολογείται χωριστά από τους βαθμολογητές στην εικοσάβαθμη
  κλίμακα. Η βαθμολογία του κάθε βαθμολογητή καταχωρίζεται σε ειδικό φύλλο εξέτασης
  υποψηφίου που φέρει την ονομασία και τη σφραγίδα του Μουσικού Σχολείου και υπογράφεται από
  τον βαθμολογητή και τον Πρόεδρο της Ε.Ε..
  Το άθροισμα των βαθμών των πέντε (5) βαθμολογητών, ανά εξεταζόμενο θέμα, αποτελεί τον
  τελικό βαθμό του θέματος αυτού με άριστα το εκατό (100). Το άθροισμα του συνολικού αριθμού
  μονάδων που συγκέντρωσε ο υποψήφιος διαιρούμενο δια του τρία (3), για τους υποψηφίους που

εξετάζονται μόνο στα τρία υποχρεωτικά θέματα και, κατ’ αντιστοιχία, δια του τέσσερα (4), για
όσους επιλέγουν να εξεταστούν και σε Μουσικό Όργανο, αποτελεί τον τελικό βαθμό κατάταξης του
υποψηφίου σε πίνακα.

 1. H Επιστημονική Επιτροπή Μουσικής Παιδείας συντάσσει Οδηγίες που αφορούν στη διαδικασία
  επιλογής των υποψηφίων μαθητών και τις διαβιβάζει στη Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και
  Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. η οποία τις αποστέλλει στην οικεία
  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Μουσικού Σχολείου. Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης
  αποστέλλει τις οδηγίες στο Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου προκειμένου να τις παραδώσει στο
  Πρόεδρο της Επιτροπής Επιλογής (Ε.Ε.) ή, εφόσον συγκροτηθεί Γενική Επιτροπή Επιλογής (Γ.Ε.Ε.),
  στον Πρόεδρο της Γ.Ε.Ε..
 2. Οι εξετάσεις εισαγωγής τρέχοντος έτους θα διεξαχθούν από 15 έως 30 Ιουνίου με τήρηση όλων
  των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19.
  Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 20923/Δ2/23-02-2021 υπουργική απόφαση (Β΄ 878).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *