ΥΠΑΙΘ: Διαγωνισμός ζωγραφικής, με θέμα «Εύξεινος Πόντος – Η θάλασσα που μας ενώνει»

Το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο της ανάληψης από τη χώρα μας της Προεδρίας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Σ.Ε.Π.), από 1η Ιουλίου – 31η Δεκεμβρίου 2019, κατά τη διάρκεια της οποίας το Υπουργείο θα συμμετάσχει στην Ομάδα Εργασίας για την Εκπαίδευση, προκηρύσσει Διαγωνισμό ζωγραφικής, με θέμα «Εύξεινος Πόντος: Η θάλασσα που μας ενώνει».

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά τοσχολικό έτος 2019-20 και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ Τάξης των Γυμνασίων της χώρας.

Έχει στόχο τη γνωριμία των μαθητών με τις χώρες που συμμετέχουν στον εν λόγω Οργανισμό[1] και ειδικότερα με τη Γεωγραφία, την Ιστορία και τον Πολιτισμό των χωρών αυτών.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές και οι μαθήτριες με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό θα έχουν την ευκαιρία:

  • Να μάθουν, με τη βοήθεια εκπαιδευτικών του σχολείου, γιατί  η θάλασσα αυτή ονομάστηκε έτσι και από ποιους, καθώς και άλλες ονομασίες της σε ορισμένες από τις γλώσσες των χωρών του Ο.Σ.Ε.Π.
  • Να εντοπίσουν στον χάρτη την ακριβή γεωγραφική θέση καθεμίας από τις χώρες αυτές και να βρουν γενικές πληροφορίες για κάθε χώρα, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τα ήθη και έθιμά της.
  • Να πληροφορηθούν σχετικά με τις ιστορικές σχέσεις των λαών της περιοχής.
  • Να ενημερωθούν σχετικά με τη σημασία της θάλασσας αυτής για το οικοσύστημα και για τον φυσικό της πλούτο, ώστε να ευαισθητοποιηθούν, με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία της από τη ρύπανση εξ αιτίας της κλιματικής αλλαγής και τους κινδύνους που αυτή ενέχει για όλον τον πλανήτη.
  • Με την ευκαιρία του Διαγωνισμού, οι μαθητές θα πληροφορηθούν επίσης για τον ρόλο των Διεθνών Οργανισμών, καθώς και τη συμβολή τους στις σχέσεις των κρατών, αλλά και τη συνεργασία, την πρόοδο και την ευημερία των λαών.

Σκοπός είναι η περαιτέρω ενίσχυση της φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, είτε βρέχονται από τον Εύξεινο Πόντο, είτε όχι.

Η ενασχόληση των μαθητών με τα παραπάνω θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση του θέματος του Διαγωνισμού και θα τους βοηθήσει να δημιουργήσουν ένα έργο ζωγραφικής το οποίο θα απεικονίζει, με τον τρόπο που κάθε μαθητής αντιλαμβάνεται, τη σημασία του Ευξείνου Πόντου για την ευρύτερη περιοχή.

Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων της χώρας και των μαθητών στον Διαγωνισμό είναι προαιρετική.

Οι μαθητές/μαθήτριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος σ’ αυτόν, αφού πάρουν τις προαναφερόμενες γενικές πληροφορίες, θα δημιουργήσουν ένα έργο ζωγραφικής στο συγκεκριμένο θέμα.

Το πρωτότυπο έργο πρέπει να έχει διαστάσεις Α3, ενώ η τεχνοτροπία και το υλικό ζωγραφικής είναι της ελεύθερης επιλογής τους.

Στο έργο που θα υποβάλει κάθε μαθητής, θα επισυνάπτεται χωριστή σελίδα Α4, όπου θα αναγράφονται με κεφαλαία και ευδιάκριτα γράμματα τα στοιχεία ταυτότητας του μαθητή/ της μαθήτριας, δηλ.: επώνυμο, όνομα και σχολείο φοίτησης (βλ. συνημ. Υ.Δ.), καθώς και τα πλήρη στοιχεία του σχολείου (ονομασία, ονοματεπώνυμο Διευθυντή, ταχυδρομική δ/νση, τηλέφωνο και e-mail).

Τα πρωτότυπα έργα των μαθητών θα παραδοθούν, σε έντυπη μορφή, από τους ίδιους στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτούν, μέχρι και την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019.

Αφού εξεταστούν όλα τα έργα που θα υποβληθούν σε κάθε σχολική μονάδα από εκπαιδευτικό ΠΕ08, σε συνεργασία με εκπαιδευτικό ΠΕ02 ή όποιας άλλης ειδικότητας συμμετάσχει στη διαδικασία (κατά σχολείο και κατά περίπτωση), ο εκπαιδευτικός ΠΕ08 σε συνεργασία με εκπαιδευτικό ΠΕ02 (ή εκπαιδευτικός ΠΕ02, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΠΕ08) και τον Διευθυντή θα προτείνουν ένα (01) έργο στον Σύλλογο Διδασκόντων.

Κριτήρια επιλογής: Η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνάφεια του έργου με το θέμα του διαγωνισμού, η αισθητική και καλλιτεχνική αρτιότητά του, η πρωτοτυπία καλλιτεχνικής προσέγγισης του θέματος, κ.λπ.

Το έργο που θα επιλεγεί από κάθε σχολείο, αφού φωτογραφηθεί, με ευθύνη των προαναφερόμενων εκπαιδευτικών, θα αποσταλεί στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τα περαιτέρω στάδια του Διαγωνισμού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αρχείο σε ψηφιακή μορφή, ανάλυση 300 dpi.

Από κάθε σχολική μονάδα η οποία θα συμμετάσχει (προαιρετικά), θα αποσταλεί ηλεκτρονικά με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας ένα (01) έργο μαθητή/μαθήτριας της Γ’ Γυμνασίου, στην οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης, μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου 2019.

Τα πρωτότυπα έργα θα φυλαχθούν στο κάθε σχολείο με ευθύνη των Διευθυντών, μέχρι την τελική επιλογή που θα πραγματοποιηθεί από το Υπ. Παιδείας και την έκδοση σχετικής Ανακοίνωσης.

Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ευθύνη του Διευθυντή της, θα οριστεί άμισθη επιτροπή εκπαιδευτικών η οποία θα επιλέξει ένα (01) έργο από αυτά που θα παραλάβει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στη συνέχεια, κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ευθύνη του Διευθυντή, θα αποστείλει τα έργα που έχει παραλάβει ηλεκτρονικά στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, μέχρι και την Παρασκευή  18 Οκτωβρίου 2019.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, αφού ακολουθήσουν παρόμοιες διαδικασίες, θα αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, ηλεκτρονικά (e-mail: bsec_drawing_compet@minedu.gov.gr), ένα (01) έργο καθεμία, μέχρι την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019.

Δεν θα γίνουν δεκτά στον Διαγωνισμό έργα που θα σταλούν στην Υπηρεσία μας με ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο μετά την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019.

Στο Υπουργείο Παιδείας θα συγκροτηθεί άμισθη επιτροπή η οποία θα επιλέξει ένα (01) έργο μαθητή/μαθήτριας της χώρας, το οποίο θα διαγωνιστεί στην τελική φάση με έργα μαθητών αντίστοιχων ηλικιών και τάξεων σχολείων των άλλων κρατών-μελών του Ο.Σ.Ε.Π.

Σημειώνεται ότι ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ταυτόχρονα μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών και στις άλλες χώρες του Οργανισμού, με το ίδιο θέμα, τις ίδιες προϋποθέσεις και τις ίδιες προθεσμίες.

Οι αρμόδιες αρχές κάθε χώρας-μέλους του Οργανισμού θα φροντίσουν να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία μας ένα  (01) έργο, μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2019.

Μεταξύ του συνόλου των έργων που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία μας από τα κράτη-μέλη του Ο.Σ.Ε.Π. και  αυτού που θα έχει επιλεγεί από το Υπουργείο Παιδείας για να εκπροσωπήσει στην Ελλάδα, η ίδια άμισθη επιτροπή του Υ.ΠΑΙ.Θ., με την επιπλέον συμμετοχή εκπροσώπου του ΥΠ.ΕΞ. καθώς και εκπροσώπου της Μόνιμης Διεθνούς Γραμματείας (PERMIS) του Ο.Σ.Ε.Π., θα επιλέξει τρία (03) έργα, μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2019.

Τα τρία (03) αυτά έργα θα βραβευθούν από τον Οργανισμό, κατά τη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για την Εκπαίδευση, στις 14 Νοεμβρίου 2019, στην Κωνσταντινούπολη, στην οποία θα προεδρεύσει ο κ. Παναγιώτης Πασσάς, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Τα δύο (02) πρώτα βραβεία θα είναι από μία μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας (επιπέδου Α1 και επιπέδου Α2) για εφήβους και ενηλίκους, του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) και ένα λεξικό ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (ΧΕΝΙΟΝ LEXICON), του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (Ι.Ε.Λ.).

Το τρίτο βραβείο θα είναι μία μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας (επιπέδου Α1) για εφήβους και ενηλίκους, του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) και ένα λεξικό ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (ΧΕΝΙΟΝ LEXICON), του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (Ι.Ε.Λ.).

Θα απονεμηθεί επίσης βραβείο (βιβλίο του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου ιστορικού/γεωγραφικού/ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος για μια γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, στα Αγγλικά και Ελληνικά) στον μαθητή/μαθήτρια που θα επιλέξει το Υ.ΠΑΙ.Θ., σε περίπτωση που αυτός/αυτή δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών πρώτων βραβευόμενων του Διαγωνισμού.

Τέλος, επαίνους θα λάβουν και οι δέκα τρεις (13)  μαθητές / μαθήτριες από την Ελλάδα τα έργα των οποίων θα αποσταλούν στην Υπηρεσία μας μέσω των Π.Δ.Ε. και θα συμμετάσχουν στην τελική διαδικασία επιλογής.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από την Υπηρεσία μας, τα πρωτότυπα έργα των τριών (03) νικητών του Διαγωνισμού (καθώς και του νικητή που θα επιλεγεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, σε περίπτωση που αυτός/αυτή δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών πρώτων) πρέπει να αποσταλούν και ταχυδρομικά στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δ/νση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι-Αττική, 2ος όρ. Γρ. 2161, υπόψη κ. Αικατερίνης Μπομπέτση), μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2019.

Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον εν λόγω Διαγωνισμό είναι προαιρετική και πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων τους, οι οποίοι θα δηλώσουν υπεύθυνα (συνημμένη Υ.Δ.) προς τον Διευθυντή της σχ. μονάδας όπου φοιτούν τα τέκνα ή τα υπό την κηδεμονία τους τέκνα ότι δέχονται την ενδεχόμενη δημοσίευση της εργασίας των μαθητών σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα».


[1] Οι χώρες-μέλη του Ο.Σ.Ε.Π. είναι οι εξής: Αλβανία, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Βουλγαρία, Γεωργία, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ελλάδα, Ουκρανία, Ρουμανία, Ρωσική Ομοσπονδία, Σερβία, Τουρκία.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *