ΥΠΑΙΘ: Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) του 2020-2021. 19 έως 26 Μαΐου η υποβολή αιτήσεων

Εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ η εγκύκλιος για τις Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) του 2020-2021.

H αίτηση σε μορφή doc 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

Από την διαδικασία εξαιρούνται τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ που:

Α) υπηρετούν με την υποχρέωση 10ετούς παραμονής στην οργανική τους θέση και μέχρι τη
συμπλήρωση αυτής από το ΦΕΚ μετάταξής τους, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.3528/2007.
Β) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά την 31-08-2020.
Γ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά την 31-08-2020.
Δ) είναι νεοδιόριστοι (ΦΕΚ διορισμού 241/Γ΄/9-3-2020) και υπάγονται στις προβλέψεις του άρθρου
62, παρ. 5α του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τα ενδιαφερόμενα ΕΕΠ και ΕΒΠ.
  α. αν η οργανική τους θέση βρίσκεται σε ΣΜΕΑΕ, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
  β. αν η οργανική τους θέση βρίσκεται σε ΚΕΣΥ, στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης
  με έναν απ τους κάτωθι τρόπους:
  (i) Ηλεκτρονικά με αποστολή των σχετικών αρχείων (αίτησης και δικαιολογητικών) στα e-mail των
  υπηρεσιών που ανήκουν οργανικά.
  (ii) Ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή και ως εξαιρετικά επείγον) αυστηρά εντός της οριζόμενης
  προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται και φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας.
  (iii) Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτός ένας από τους δύο προαναφερόμενους τρόπους και μόνο
  τότε, δύναται η αίτηση να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο για το λόγο αυτό
  άτομο. Για τον καθορισμό του ραντεβού εφιστάται η προσοχή στους αποδέκτες της παρούσας
  εγκυκλίου καθώς και στα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ για τις έγκαιρες ενέργειές τους

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *