ΥΠΑΙΘ: Αποζημίωση μαθητευομένων καταρτιζόμενων ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας

Απόφαση με θέμα: Αποζημίωση καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων που πραγματοποιούν Πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο
υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας κ. Ν.Κεραμέως.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση.

Όπως προβλέπεται στην απόφαση . . .

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ ορίζεται στο ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως εκάστοτε αυτό διαμορφώνεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για κάθε ημέρα συμμετοχής τους στο «Πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο».

Η αποζημίωση των μαθητευομένων καταρτιζόμενων των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ καταβάλλεται στον καταρτιζόμενο μηνιαίως από τον εργοδότη.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *