ΥΠΑΙΘ: Ίδρυση Προτύπων ΕΠΑΛ-Σύσταση επιτροπών παρακολούθησης του έργου και ομάδας εργασίας

Με δύο αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης και δια βίου μάθησης κ. Γ. Βούτσινου συστήνονται:

 1. Επιτροπή για την παρακολούθηση του έργου «Ανάπτυξη της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στην ΕΕΚ (πιλοτικό πρόγραμμα για τα Πρότυπα ΕΠΑΛ)» [Development of social
  partnerships in vocational education and training (pilot model EPAL)] και
 2. Ομάδα Εργασίας για τον σχεδιασμό, προετοιμασία και διαρκή παρακολούθηση της ίδρυσης Πρότυπων ΕΠΑ.Λ (Π.ΕΠΑ.Λ.)

1α. Έργο της Επιτελικής Ομάδας είναι η τακτική παρακολούθηση της πορείας του έργου, η συμμετοχή σε επιτελικές διασκέψεις με τον Ανάδοχο και τη Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος και την επίλυση θεμάτων σχετικών με το έργο, η ενημέρωση των μελών της Διευρυμένης Επιτροπής, η υποβολή προτάσεων και
η ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας.
1β. Έργο της Διευρυμένης Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της πορείας του έργου, η συμμετοχή σε διασκέψεις για την συζήτηση των παραδοτέων, η ενημέρωση των φορέων που εκπροσωπούν στην Επιτροπή, η ανάληψη πρωτοβουλιών από τους φορείς που εκπροσωπούν στην Επιτροπή για την επιτυχή υλοποίηση του έργου και η υποβολή προτάσεων, όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο από την Επιτελική Επιτροπή.

2. Έργο της Ομάδας Εργασίας, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της εφαρμογής των σκοπών των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.), είναι:

 • Καταγραφή διαδικασιών ίδρυσης σχολικής Μονάδας Π.ΕΠΑ.Λ. – κτηριακή υποδομή – υλικοτεχνική υποδομή – τεχνολογικός εξοπλισμός εργαστηριών – χρονοπρογραμματισμός ίδρυσης.
 • Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων στην ΚΕΕ για τα θέματα του εκπαιδευτικού Οδηγού και ειδικότερα ενδεικτικών κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας, εγγραφής και φοίτησης των μαθητών, επιλογής ειδικοτήτων, θεμάτων πρακτικής άσκησης, πλαισίου αξιολόγησης.
 • Διαμόρφωση προτάσεων νέων προτύπων διοίκησης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας Π.ΕΠΑ.Λ. με την ενίσχυση της αυτονομίας και της σύνδεσης της με την τοπική κοινωνία.
 • Διαδικασίες στελέχωσης – καταγραφή διαδικασιών και χρονοπρογραμματισμός εφαρμογής κατόπιν εξειδίκευσης κριτηρίων επιλογής Δ/κών Στελεχών και επιλογής εκπαιδευτικών από ΚΕΕ, σύμφωνα με παρ. στ., ζ., του άρθρου 7, του ν. 4763/2020 (Α’ 254).
 • Διαμόρφωση προτάσεων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των Π.ΕΠΑ.Λ. με την συνδρομή των ΑΕΙ.
  Το έργο της Επιτροπής, αρχίζει με τη δημοσίευσή της σε Φ.Ε.Κ. και θα ολοκληρωθεί στις 30/6/2021.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ με τις σχετικές αποφάσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *