ΥΠΑΙΘ: Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Απόφαση για την ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης στο Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση.

Αντικείμενο – Σκοπός
Οι βασικές αρχές και το πλαίσιο στη βάση των οποίων στηρίζεται η στρατηγική και οι ενέργειες του Πανεπιστημίου στον τομέα της Επιμόρφωσης και της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και εν γένει της Δια Βίου Μάθησης είναι:
Η αποστολή του Πανεπιστημίου και των μελών του,
Οι εξελίξεις στο συγκεκριμένο τομέα σε εθνικό επίπεδο και ευρωπαϊκό,
Η ανάπτυξη δράσεων οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες και τεχνογνωσία,

Η αυτοχρηματοδότηση των δράσεων, η βιωσιμότητα του Κέντρου και η δημιουργία
εσόδων για το Πανεπιστήμιο,
Η δημοσιότητα των δράσεων και η δημιουργία κινήτρων για την αύξηση της συμμετοχής
των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιμόρφωσης και εν γένει δια βίου μάθησης

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *