ΥΠΑΙΘ: Έναρξη της επιμόρφωσης για το πρόγραμμα των Αγγλικών στο Νηπιαγωγείο

Εγκύκλιος με θέμα: «Διαδικασίες επιμόρφωσης Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικών
ΠΕ06 & ΠΕ60 στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)» με κωδικό ΟΠΣ 5093563, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014- 2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
, εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο.

Για την αποτελεσματική εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου προβλέπεται μεταξύ άλλων:

  • η εξειδικευμένη επιμόρφωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ06 και ΠΕ60) και των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06) και Νηπιαγωγών (ΠΕ60)
  • η υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω κατάλληλα διαμορφωμένου υλικού για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.

Προβλέπεται η επιμόρφωση όλων των ΣΕΕ ΠΕ06 και ΠΕ60 για την υποστήριξη της εισαγωγής της αγγλικής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο. Η επιμόρφωση των ΣΕΕ, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και για την οποία έχουν ενημερωθεί σχετικά οι ΣΕΕ, θα είναι συνολικής διάρκειας 72 ωρών και θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις.

Προβλέπεται η επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών ΠΕ06 και ΠΕ60 που υπηρετούν στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (μόνιμων και αναπληρωτών), καθώς και των εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ06 που υπηρετούν σε ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, σχετικά με τη φιλοσοφία, τις μεθόδους και τις πρακτικές της εισαγωγής της αγγλικής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα είναι συνολικής διάρκειας 24 ωρών και θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις:
ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Α’ ΦΑΣΗ ΑΠΘ-ΙΕΠ Moodle ΙΕΠ
5 Οκτωβρίου 2021 12 ώρες ασύγχρονη (τύπου MOOC)
Β’ ΦΑΣΗ ΑΠΘ-ΙΕΠ Moodle ΙΕΠ
Ιανουάριος 2022 12 ώρες ασύγχρονη (τύπου MOOC)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *