Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης: Δημοσιεύθηκε ο κανονισμός λειτουργίας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Υπουργική Απόφαση με θέμα; Ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών αυτών.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση.

Τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) έχουν ως σκοπό την ενδυνάμωση και την προώθηση της συνεργασίας, καθώς και τον συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., για τη διασφάλιση
της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προαγωγή συνολικά της
γνωστικής και ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης.

Σκοπός των Σ.Δ.Ε.Υ. είναι ειδικότερα:
α) η προώθηση της συνεργασίας, ο συντονισμός του έργου των σχολικών μονάδων και η ενίσχυσή τους στην
ανταπόκριση στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους,
β) η ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων για την ένταξη των μαθητών στη σχολική μονάδα φοίτησής τους και
γ) η υποστήριξη του έργου των Τμημάτων Ένταξης, της παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης και των μαθητών στους οποίους εφαρμόζεται κατ’ οίκον διδασκαλία και όπου απαιτείται ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

Τα Σ.Δ.Ε.Υ. ιδρύονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από
εισήγηση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για την εισήγηση, οι Διευθυντές
Εκπαίδευσης συνεργάζονται με τους Προϊσταμένους των οικείων ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Στην απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ορίζονται

α. μία σχολική μονάδα, κατά προτεραιότητα μία Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ως το κέντρο του Σ.Δ.Ε.Υ. και

β. οι σχολικές μονάδες που εντάσσονται σε κάθε Σ.Δ.Ε.Υ.

Ως συντονιστής του Σ.Δ.Ε.Υ. ορίζεται ο/η Προϊστάμενος/η ή ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας
που αποτελεί το κέντρο του σχολικού δικτύου.

Κάθε Σ.Δ.Ε.Υ. μπορεί να εξυπηρετεί έως πέντε (5) σχολικές μονάδες, ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας, ανάλογα με τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, στην περίπτωση που το κέντρο του Σ.Δ.Ε.Υ. είναι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., οι πέντε (5) σχολικές μονάδες που εξυπηρετούνται από αυτό, είναι σχολικές μονάδες της γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, σε κάθε μια από τις οποίες συστήνεται μια Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.). Οι Ε.Δ.Υ. που συστήνονται σε αυτήν την περίπτωση είναι ανεξάρτητες από την Ε.Δ.Υ. της Σ.Μ.Ε.Α.Ε του σχολικού δικτύου.
Στην περίπτωση που το κέντρο Σ.Δ.Ε.Υ. είναι μονάδα γενικής εκπαίδευσης, η μία από τις πέντε (5) σχολικές μονάδες που στηρίζονται από αυτό, είναι η σχολική μονάδα που αποτελεί το κέντρο Σ.Δ.Ε.Υ. στην οποία συστήνεται μια από τις Ε.Δ.Υ. του Σ.Δ.Ε.Υ.

Η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) λειτουργεί στη σχολική μονάδα γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη διεπιστημονικών πρακτικών εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών, συμβουλευτικής και παιδαγωγικής υποστήριξης και η λειτουργία της στηρίζεται στις πρακτικές
που επιτάσσουν η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν. 2101/1992, Α΄ 192) καθώς και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Σκοπός της Ε.Δ.Υ., ειδικότερα, είναι:

α) η διερεύνηση και ο εντοπισμός των εκπαιδευτικών αναγκών, του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στην ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στη μάθηση καθώς και η εφαρμογή παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και άλλων υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και

β) η υλοποίηση εξατομικευμένων ή ομαδικών δράσεων ενίσχυσης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, παιδαγωγικής και συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε εκπαιδευτικούς και γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών και συνολικά, η εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων ενδυνάμωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Η Ε.Δ.Υ. συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των οικείων ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους:
α. Τον/την Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας, ως πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται
από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
β. Έναν εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε. του Τμήματος Ένταξης ή, αν δεν υπάρχει, έναν εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην
Ε.Α.Ε. ή έναν εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης που υπηρετεί στη σχολική μονάδα, με τον
αναπληρωτή του. Ο αναπληρωτής είναι πρόσωπο που διαθέτει τις ίδιες ιδιότητες. Ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. με
εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. δύναται να αναπληρώνεται και από εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης που υπηρετεί στη σχολική μονάδα, αν δεν υφίσταται άλλος εκπαιδευτικός με όμοια ιδιότητα.
γ. Έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23.
δ. Έναν κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30.
Στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος καθώς και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο τμήμα φοίτησης του μαθητή ή της ομάδας μαθητών που έχουν ανάγκη υποστήριξης.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *