Σχετικά με τις αμοιβαίες μεταθέσεις, τις μετατάξεις από κλάδο σε κλάδο τις αποσπάσεις καθώς και τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις

   Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ
           Νεκτάριου Κορδή

Θέμα: Σχετικά με τις αμοιβαίες μεταθέσεις και τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
   Σας ενημερώνουμε για τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις:

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

   Μετά την ανακοίνωση των Γενικών Μεταθέσεων οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε διάστημα  δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96 (Φ.Ε.Κ. 45Α’), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α’).
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α’) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α’).
α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/1997, μέχρι 31 Αυγούστου 2019.
β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη κατά την 31η Αυγούστου 2019 και
γ) Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου 2019 από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.
2. Δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι (άρθρο 10 παρ. 4 του Π.Δ. 50/96 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του 100/97) καθώς και όσοι δεν έχουν τοποθετηθεί οργανικά σε σχολική μονάδα.
3. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία προήλθαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μια τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.
4. Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση αποστέλλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες στη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Γ΄ του ΥΠ.Π.Ε.Θ., τις αιτήσεις συνοδευόμενες από βεβαίωση του Διευθυντή Εκπαίδευσης (ενσωματωμένη στο σχετικό έντυπο αίτησης), προκειμένου να διαβιβαστούν στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) εάν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο μιας περιοχής σε σχολείο άλλης περιοχής. Τονίζουμε ότι θα πρέπει να συμπληρώνονται όλα τα πεδία της αίτησης τόσο στα Υπηρεσιακά στοιχεία του αιτούντος όσο και στην Εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
5. Για τις αμοιβαίες μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις με τη μόνη διαφορά ότι εξετάζονται από το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ).
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Είναι προφανές ότι και το καθεστώς των αμοιβαίων μεταθέσεων που διέπεται από τα ΠΔ 50 & 100 θέλει αναθεώρηση σε αρκετά σημεία, όπως η διαφορά της εκπαιδευτικής υπηρεσίας, η 25ετής υπηρεσία και η υπεραριθμία. Και οι φετινές ωστόσο αμοιβαίες μεταθέσεις θα γίνουν με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο! Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτω το έντυπο της αμοιβαίας μετάθεσης.

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΚΛΑΔΟ

   Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο αλλά και από την Β/θμια στην Α/θμια και το αντίστροφο. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα γνωρίζουν τα εναπομείναντα οργανικά κενά των μεταθέσεων στην Β/θμια και την Α/θμια. Οι αιτήσεις τους εξετάζονται από το ΚΥΣΔΕ, εφόσον υπάρχει οργανικό κενό στην αιτούμενη περιοχή μετάταξης.

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

   Τα οργανικά κενά επί των οποίων έγιναν οι μεταθέσεις είναι 2942. Τα κενά αυτά δεν είναι τα εναπομείναντα κενά για τις μετατάξεις, αλλά τα οργανικά κενά επί των οποίων έγιναν οι μεταθέσεις!
   Οι ΔΔΕ με τα περισσότερα οργανικά κενά είναι οι ακόλουθες:

ΔΔΕ ΑΡ. ΚΕΝΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 223
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 207
Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 155
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 135
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 124
ΠΕΙΡΑΙΑ 114
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 97
Β΄ΑΘΗΝΑΣ 97
Α΄ΑΘΗΝΑΣ 83
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 80
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 70
Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 67
ΗΛΕΙΑΣ 66
ΛΑΡΙΣΑΣ 64
Γ΄ΑΘΗΝΑΣ 62

Οι ειδικότητες με τα περισσότερα οργανικά κενά είναι οι ακόλουθες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΚΕΝΩΝ
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 686
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 371
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 248
ΠΕ78 ΚΟΙΝ. ΕΠΙΣΤΗΜ. 194
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 173
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚ. 121
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 104
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 102
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 97
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚ. 71
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 66
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 60
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΩΝ 54
ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘ. 53
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 50
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 49
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 44

   Είναι προφανές ότι τα κενά αυτά δεν απεικονίζουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα, αφού αποτυπώνουν μια εικόνα που έχει διαφοροποιηθεί αρκετά σήμερα! Είναι τα κενά που έχουν δηλωθεί από τους ΠΔΕ και επί των οποίων έγιναν οι μεταθέσεις. Οι εκπαιδευτικοί των οποίων η αίτηση μετάθεσης δεν ικανοποιήθηκε -εάν το επιθυμούν- μπορούν να υποβάλουν ένσταση η οποία θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ.

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Προθεσμία υποβολής αιτήσεων απόσπασης α) από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, β) σε ΚΕΣΥ, γ) σε ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, δ) σε Μουσικά Σχολεία, ε) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία και στ) σε Εκκλησιαστικά Σχολεία ξεκινά από 30-04-2020 ώρα 12:00  και θα διαρκέσει μέχρι 11-05-2020 και ώρα 12:00. Παράλληλα οι αιτήσεις αποσπάσεων σε φορείς θα υποβληθούν από 30-04-2020 και ώρα 12:00 και θα διαρκέσουν μέχρι 07-05-2020 και ώρα 12.00.    Οι ημερομηνίες δεν συμπίπτουν με τις αποσπάσεις σε σχολικές μονάδες και οι εκπαιδευτικοί πρέπει έγκαιρα να υποβάλουν την αίτησή τους! Είναι προφανές ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ ασφυκτικά και με δεδομένο ότι οι σχολικές μονάδες την περίοδο αυτή θα είναι κλειστές λόγω της πανδημίας, πρέπει να δοθεί μια εύλογη παράταση λίγων ημερών! Ανάλογο αίτημα παράτασης είχε υποβληθεί και για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης και δεν ικανοποιήθηκε! Ως εκ τούτου οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενημερωθούν –με κλειστά σχολεία- και να κινηθούν με ταχύτατους ρυθμούς για να υποβάλουν έγκαιρα και ολοκληρωμένα την αίτησή τους!

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

   Από τις 11 Μαΐου φαίνεται πως προγραμματίζεται το  σταδιακό άνοιγμα  των σχολικών μονάδων. Είναι αυτονόητο ότι το άνοιγμα των σχολείων δεν είναι ένα απλό επικοινωνιακό ζήτημα σταδιακής επαναφοράς στην καθημερινότητα μετά την πρωτοφανή πανδημία που έπληξε τον πλανήτη! Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διακυβεύεται η υγεία και η ζωή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών! Το υπέρτατο αγαθό της ζωής είναι πολύ μεγαλύτερο από κάποιες χαμένες ώρες διδασκαλίας!  Ορισμένες απλές ερωτήσεις που προκύπτουν στο σοβαρό αυτό ζήτημα:
 Θα υπάρξει άμεσα συνολικός προληπτικός διαγνωστικός έλεγχος για μαθητές και εκπαιδευτικούς για την αποφυγή μιας μαζικής διασποράς του COVID 19; Θυμίζω ότι τα σχολεία έκλεισαν όταν τα κρούσματα ήταν 10. Σήμερα δεν έχουν γίνει μαζικοί έλεγχοι στη χώρα και δεν γνωρίζουμε τους ασυμπτωματικούς φορείς!
 Λόγω της χρόνιας αδιοριστίας οι εκπαιδευτικοί είναι πολύ επιβαρημένοι ηλικιακά! Το 47% των Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών είναι από 56-65 ετών! Το 73% των μονίμων εκπαιδευτικών είναι πάνω από 50 ετών! Πολλοί/ες εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και υποκείμενα νοσήματα! Τι θα γίνει με αυτούς; Θα επιστρέψουν στο σχολείο σα να μην συμβαίνει τίποτα;
 Τι θα γίνει με τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής; Αγνοούμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι των μαθητών αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και φυσικά δεν μπορούν να τηρήσουν τους κανόνες ατομικής υγιεινής; Οι εκπαιδευτικοί των ΣΜΕΑΕ –εκ των πραγμάτων- έχουν πολύ μεγαλύτερη εγγύτητα με τους μαθητές τους! Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους αυτούς;
 Η σταδιακή λειτουργία των σχολικών μονάδων έχει και μια σοβαρή παράμετρο: Όσα μέτρα κι αν ληφθούν και με δεδομένο ότι τα παιδιά είναι πολύ δύσκολο να συμμορφωθούν σε αυστηρούς κανόνες ατομικής προστασίας και υγιεινής, θα έχουμε αναπόφευκτο συνωστισμό και η κατάσταση ενδέχεται να βγει εκτός ελέγχου με την εμφάνιση νέων κρουσμάτων  και με διακύβευμα την ακύρωση, τελικά, των ίδιων των Πανελλαδικών!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *